You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW 0,035%


Data publikacji: 01-01-2019

Nowe zasady rozliczania podatku od przychodów z budynków oddanych w najem obejmą podmioty opodatkowane podatkiem PIT i CIT

Zasady opodatkowania

 • W przypadku podatników PIT - opodatkowaniu podlegają budynki będące składnikiem majątku związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, w przypadku podatników CIT budynki wchodzące w skład majątku podmiotu.

 • Opodatkowaniu podlegają budynki i ich części, które zostały oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, etc.

 • Nie ustala się przychodu do opodatkowania w stosunku do budynku, jeśli łączny udział powierzchni użytkowej oddanej do używania (najmu, dzierżawy, etc.) nie przekracza 5% całkowitej powierzchni użytkowej tego budynku.

 • Wyłączeniu z opodatkowania podlegają budynki mieszkalne oddane do używania w ramach programów rządowych i samorządowych dotyczących budownictwa społecznego.

 • Podstawę opodatkowania stanowi wartość początkowa budynków ustalona na pierwszy dzień każdego miesiąca pomniejszona o kwotę 10 mln. zł (do 2019 kwota wolna dotyczyła każdego z budynków, obecnie dotyczy podatnika bez względu na ilość posiadanych budynków).

 • Podatkiem objęci są właściciele lub współwłaściciele budynków a podatek naliczany jest od wartości początkowej wskazanej w ewidencji (ewidencja środków trwałych). Przy obliczaniu wartości początkowej przyjmuje wartość wynikającą z ewidencji x jego udział we współwłasności. W przypadku gdy właścicielem budynku jest spółka osobowa wartość początkową z ewidencji spółki przypisuje się każdemu wspólnikowi według jego udziału w zysku spółki.

 • Umowa na prowadzenie księgowości nie obejmuje czynności wyliczenia podatku od przychodów z budynków. Podatek będzie wyliczany na podstawie odrębnego zlecenia w ramach czynności dodatkowych.

  Obecnie Biuro nie posiada informacji umożliwiających ustalenie obowiązku odprowadzania podatku. Prosimy o weryfikację posiadanych budynków (i udziałów w budynkach) oddanych do odpłatnego użytkowania w ramach umów najmu, dzierżawy i podobnych pod względem podlegania opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków.


  Powrót