You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CIT - obniżona stawka 9%


Data publikacji: 01-01-2019

Zmiany obejmują podatników podatku CIT (osoby prawne). Warunki uprawniające do skorzystania z stawki CIT 9% reguluje: ART. 19 USTAWY O CIT oraz ART. 25 UST. 1G USTAWY O CIT. Prosze zapoznać sie z pełnym tekstem przepisów.

Warunki skorzystania z obniżonej stawki 9%

Obniżona stawka CIT dotyczy wyłącznie przychodów (dochodów) innych niż kapitałowe, w przypadku przychodów (dochodów) kapitałowych zastosowanie znajdzie podstawowa stawka CIT 19%.

Z obniżonej stawki 9% skorzystać mogą podatnicy, u których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 1,2 mln EURO netto (bez VAT, przeliczonej według średniego kursu NBP z pierwszego dnia roboczego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł) oraz posiadają status małego podatnika - przychód ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył 1,2 mln EURO brutto (wraz z VAT). Dotyczy to także podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym o ile nie przekroczą limitu przychodów wynoszącego 1,2 mln. EURO netto.

Z obniżonej stawki 9% nie będa mogli skorzystać podatnicy w roku rozpoczęcia działalności oraz roku bezpośrednio po nim następującym:

 • utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
 • utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
 • u których na poczet kapitałów wniesiono uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro,
 • u których na poczet kapitału wniesiono składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, w których wnoszący był wspólnikiem,
 • Z obniżonej stawki 9% nie będa mogli skorzystać podatnicy:

 • będący podatkowymi grupami kapitałowymi,
 • będący spółkami dzielonymi,
 • Z obniżonej stawki 9% nie będą mogli skorzystać podatnicy w roku podatkowym w którym dokonano podziału lub wniesiono wkład, oraz w roku po nim następującym:

 • wnoszący wkład do innego podmiotu w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro,
 • wnoszący wkład do innego podmiotu w postaci składników majątku uzyskanych w wyniku likwidacji innych podatników w których podatnik ten posiadał udziały.
 • Zaliczki na podatek w ciągu roku według stawki 9%

  W ciagu roku obniżoną stawkę stosuje się do zaliczek za miesiące / kwartały w których narastająca wartość przychodów liczona od początku roku nie przekroczy limitu 1,2 mln EURO. W przypadku przekroczenia limitu od następnego miesiąca lub kwartału stosuje się stawkę standardową 19%.


  Powrót