You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

E-sprawozdania


Data publikacji: 01-01-2019

Dotyczy wszystkich podmiotów sporządzających roczne sprawozdania finansowe (prowadzących księgi rachunkowe - pełną księgowość).


Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

Od 01-10-2018 wszystkie sprawozdania finansowe muszą być sporządzane w formie elektrnonicznej, w formule zbliżonej do funkcjonujących już plików jpk (np: jpk_VAT). E-sprawozdanie będzie generowane przez system księgowy w postaci elektronicznego pliku xsd. Wygenerowany plik bedzie musiał zostać podpisany przez osobę sporządzającą (księgowego) oraz przez wszystkich członków zarządu podmiotu. Podpisane sprawozdanie składane będzie do KRS także w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-KRS.


Podpisywanie e-sprawozdań

Sprawozdanie musi zostać podpisane przez każdego członka zarządu. Każdy członek zarządu powinien zadbać o posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego epuap. Sprawozdanie należy podpisać do 31-03-2019r.

Informacje dotyczące założenia profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie: profil zaufany e-puap.


Sprawozdanie finansowe za 2018r. zostanie sporządzone w formie elektronicznej. Proszę się upewnić, że osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania będa dysponować albo podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym epuap.


Powrót