You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2019 samochody osobowe


Data publikacji: 01-01-2019

Zmiany obejmują podatników podatku CIT (osoby prawne) i PIT (osoby fizyczne).


Limit amortyzacji podniesiony do 150 tyś zł

Od 01-01-2019 zostaje podniesiony limit amortyzacji podatkowej samochodów osobowych do wartości 150 tyś zł (z dotychczasowych 20 tyś euro). Zmiana limitu dotyczy także składek na ubezpieczenie AC samochodu osobowego i odnosi się do wartości pojazdu przyjętej dla celów ubezpieczenia (wartość ta także została określona na poziomie 150 tyś euro). Zmiana limitu pozwoli na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu pełnych rat amortyzacyjnych jeśli wartość pojazdu nie przekroczy 150 tyś zł oraz pełnych składek na ubezpieczenie AC jeśli wartość pojazdu przyjęta do celów ubezpieczenia nie przekroczy tej samej kwoty. W przypadku samochodów elektrycznych limit wynosi 225 tyś zł. Przepisy stosuje się także do samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 01-01-2019 (w przypadku samochodów elektrycznych przepis wejdzie w życie po jego akceptacji przez komisję europejską).


Sprzedaż samochodu o wartości ponad 150 tyś zł

W przypadku sprzedaży samochodu osobowego, którego wartość początkowa przekraczała 150 tyś zł kosztem uzyskania przychodów będzie wyłącznie niezamortyzowana podatkowo wartość pojazdu ustalona na dzień sprzedaży. Jeśli więc w trakcie amortyzacji pojazdu do kosztów uzyskania przychodów można było zaliczać tylko część raty amortyzacyjnej analogicznie przy sprzedaży pojazdu kosztem podatkowym będzie tylko ta sama część niedokonanych odpisów amortyzacyjnych. Przepis dotyczy samochodów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31-12-2018.


Limit kosztów leasingu do 150 tyś zł

Od 01-01-2019 wprowadzony zostaje nowy limit ograniczający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu rat leasingowych, kosztów najmu i dzierżawy samochodów osobowych o wartości przekraczającej 150 tyś zł. Limitem objęta jest tylko część kapitałowa raty leasingowej (limit nie dotyczy części odsetkowej). W przypadku umów leasingu zawartych przed 01-01-2019 stosuje się zasady dotychczasowe (limit dotyczy tylko umów zawartych począwszy od 01-01-2019).


Limit wydatków eksploatacji samochodów 75% lub 20%

Od 01-01-2019 wprowadzony zostaje limit ograniczający możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych. Dotyczy wszystkich samochodów osobowych, również tych używanych na podstawie umowy leasingu / najmu. Z limitu wyłączone są wyłącznie samochody zgłoszone do urzędu skarbowego, wykorzystywane wyłącznie do celów służbowych dla których prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT.

W przypadku samochodów będących własnością podatnika których wartość przekracza 10 tyś zł a które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych limit wydatków związanych z eksploatacją pojazdu wyniesie 20%. Jednocześnie zlikwidowany zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu do celów podatkowych.


Powrót