You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

WYŁĄCZENIE Z KOSZTÓW PŁATNOŚCI NA RACHUNEK NIEFIGURUJĄCY NA BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT


Data publikacji: 01-12-2019

Termin wejścia w życie: 01-01-2020

Uruchomiony został internetowy wykaz informacji o podatnikach VAT: czynnych, wykreślonych oraz tych, którym odmówiono rejestracji. Wpis zawiera także nr rachunku bankowego podatnika i jest dostępny na stronach Ministerstwa Finansów: Biała lista podatników VAT.

Od 01-01-2020 przelewy miedzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 tyś zł powinny być dokonywane na rachunki bankowe ujawnione w białej liście podatników VAT. Dotyczy to transakcji, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

  • nabywcą jest podatnik PIT lub CIT prowadzący działalność gospodarczą
  • nabycie towarów i usług zostało potwierdzone fakturą
  • sprzedawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
  • jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 15 tyś. zł
  • Zapłata na rachunek dostawcy nieujęty na białej liście spowoduje obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (lub zwiększenia przychodów, jeśli wartość kosztów okaże się zbyt niska) w miesiącu w którym dokonano przelewu. Korekty kosztów będzie można uniknąć, poprzez złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

    Zalecamy każdorazowe weryfikowanie rachunków bankowych kontrahentów w przypadku płatności przekraczających wartość 15 tys. zł. Biuro nie przeprowadza kontroli rachunków bankowych kontrahentów. Prosimy o informowanie Biura o każdym przypadku dokonywania przelewu na rachunek bankowy nieujawniony na białej liście (dotyczy wyłącznie transakcji o wartości przekraczającej 15 tyś. zł) w celu dokonania odpowiedniej korekty kosztów uzyskania przychodów.

    Powrót