You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT7 I VAT7K


Data publikacji: 01-12-2019, aktualizacja 01-09-2020

Termin wejścia w życie: 01-10-2020

Dotychczasowe deklaracje VAT7 i VAT7K zostaną zastąpione odpowiednio plikami JPK_V7M i JPK_V7K. Zawartość plików zostanie znacznie rozbudowana. Pierwsze pliki w nowej formule zostaną wygenerowane i złożone w rozliczeniu za 10-2020. Pozostałe deklaracje VAT (między innymi: VAT-UE, VAT-UEK) będą składane jak do tej pory.

Najważniejsze zmiany w treści pliku jpk:

Konieczność oznaczania faktur sprzedaży odpowiednim kodem dla transakcji szczególnych oraz kodem dla towaru i usługi GTU (Grupa Towarów i Usług). Oznaczeniu będą podlegały tylko faktury dokumentujące sprzedaż w zakresie transakcji szczególnych lub / i sprzedaż towarów i usług objętych grupowaniem GTU.


Rodzaje transakcji szczególnych:


 • SW - sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • EE - usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne
 • TP - transakcja z podmiotem powiązanym
 • TT_WNT - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, transakcja trójstronna - procedura uproszczona
 • TT_D - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, transakcja trójstronna - procedura uproszczona
 • MR-T - marża usługi turystyczne
 • MR-UZ - marża towary używane i inne
 • I_42 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów po imporcie w ramach procedury celnej 42
 • I_63 - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów po imporcie w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV - transfer bonu SPV
 • B_SPV_DOSTAWA - dostawa, której dotyczy bon SPV
 • B_MPV_PROWIZJA - prowizja z tytułu transferu bonu MPV
 • MPP - sprzedaż z obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

 • Grupy towarów i uslug GTU:


 • 01 - napoje alkoholowe
 • 02 - paliwa
 • 03 - oleje opałowe i oleje smarowe
 • 04 - wyroby tytoniowe
 • 05 - odpady
 • 06 - urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich
 • 07 - pojazdy oraz części samochodowe
 • 08 - metale szlachetne oraz nieszlachetne
 • 09 - leki oraz wyroby medyczne
 • 10 - budynki, budowle i grunty
 • 11 - obrót uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • 12 - usługi niematerialne wyłącznie: doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, badań naukowych, prac rozwojowych
 • 13 - usługi transportowe i gospodarki magazynowej

 • Niezbędne jest nanoszenie odpowiednich informacji na fakturach, w sytuacji gdy z jej treści nie będzie jednoznacznie wynikało, że sprzedaż została zrealizowana w ramach jednej z transakcji szczególnych lub dotyczy jednej z pozycji zawartej w grupowaniu GTU.

  W szczególności prosimy o właściwe stosowanie procedury MPP - mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI należy stosować WYŁĄCZNIE do faktur objętych tą procedurą OBOWIĄZKOWO. Dobrowolne oznaczanie faktur tą adnotacją może prowadzić do ich błędnego ujęcia w nowym pliku JPK.

  Więcej informacji: Mechanizm podzielonej płatności


  Zalecenia

 • Wystawianie faktur zawierających dokładny opis towaru lub usługi, unikanie ogólnych sformułowań: zamiast "usługa zgodnie z umową..." należy doprecyzować "usługa reklamowa zgodnie z umową..."
 • Zamieszczanie dodatkowego opisu na fakturze jeśli z jej treści nie wynika że dotyczy transakcji szczególnej lub gdy dostawa dotyczy towaru i usługi zawartej w GTU, np: gdy faktura dotyczy sprzedaży wężyka gumowego, konieczne jest doprecyzowanie: "transakcja z podmiotem powiązanym, sprzedaż części samochodowych"
 • Zameszczanie na fakturach adnotacji "mechanizm podzielonej płatności" tylko w sytuacji, gdy istnieje taki obowiązek (a nie gdy jest on dobrowolny)

 • Korekty plików JPK_VAT

  Wprowadzono 14 dniowy termin na dokonanie korekty w związku ze stwierdzeniem błędów i innych niezgodności w przesłanych plikach JPK_VAT. Urząd skarbowy będzie mógł wezwać podatnika do dokonania korekty w przypadku stwierdzenia błędów uniemożliwiających przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji. Korekty takiej należy dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku uchybienia tego terminu za każdy błąd nałożona zostanie kara w wysokości 500 zł.


  Powrót