You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKACH DOCHODOWYCH


Data publikacji: 01-12-2019

Termin wejścia w życie: 01-01-2020

W przypadku przekroczenia umówionego terminu zapłaty wynikającego z zawartej transakcji handlowej o 90 dni dłużnik będzie zobowiązany do podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym a wierzyciel uzyska prawo do jej obniżenia. Warunki skorzystania z ulgi na złe długi:

 • na dzień złożenia zeznania podatkowego dłużnik nie znajduje się w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub likwidacji
 • nie minęły 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę lub zawarto umowę będące przedmiotem płatności
 • płatność jest związana z transakcją handlową zawartą w ramach działalności wierzyciela i dłużnika które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski
 • transakcja handlowa nie jest zawarta pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • Korekta u wierzyciela

  Wierzyciel uzyska prawo do obniżenia podstawy opodatkowania jeśli wierzytelność zaliczona uprzednio do przychodów podatkowych nie zostanie uregulowana przez dłużnika i upłynie 90 dni od dnia zapłaty określonego na fakturze. Obniżenie może nastąpić w rocznym zeznaniu podatkowym lub w trakcie roku w okresach rozliczeniowych za które naliczane są zaliczki na podatek (miesięczne lub kwartalne). W zależności od wyniku podatkowego wierzyciela obniżenie może przybrać jedną z trzech form:

 • w przypadku gdy dochód jest wyższy od przysługującej ulgi - poprzez obniżenie tego dochodu
 • w przypadku wystąpienia straty - poprzez zwiększenie tej straty
 • w przypadku gdy dochód jest niższy od przysługującej ulgi - poprzez odliczenie do wysokości tego dochodu w danym roku a w kolejnych latach pozostałą kwotę (max. przez 3 kolejne lata)
 • W momencie uregulowania wierzytelności przez dłużnika, wierzyciel będzie zobowiązany do odwrócenia korekty w roku (miesiącu lub kwartale) w którym otrzyma zapłatę.

  Korekta u dłużnika

  Dłużnik będzie miał obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania w przypadku nieuregulowania zobowiązania w terminie 90 dni od dnia płatności określonego na fakturze. Powinno to nastąpić w roku lub w miesiącu / kwartale (jeśli dłużnik nalicza zaliczki na podatek za okresy miesięczne lub kwartalne) w którym upłynie wskazany 90 dniowy okres i polega na podwyższeniu dochodu, obniżeniu straty lub obniżeniu straty i wykazaniu dochodu, w zależności od wyniku podatkowego dłużnika. Dłużnik nie musi korygować dochodu, jeśli ureguluje zobowiązanie przed dniem złożenia zeznania rocznego dotyczącego roku (lub przed terminem płatności miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy), w którym powstał obowiązek korekty. Jeśli uregulowanie zobowiązania nastąpi w okresach kolejnych, wówczas dłużnik będzie miał prawo do odwrócenia korekty.

  Biuro nie monitoruje przedawnionych należności i zobowiązań . Korekta dochodu w zakresie ulgi na złe długi będzie dokonywana przez Biuro wyłącznie na podstawie przekazanych przez dłużnika / wierzyciela informacji. W celu uniknięcia konieczności sporządzania korekt zachęcamy do monitorowania zobowiązań i dokonywania płatności w obowiązujących terminach.

  Powrót