You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY W PODATKU VAT


Data publikacji: 19-08-2019

Obowiązkowy split payment dla niektórych, likwidacja odwrotnego obciążenia

Termin wejścia w życie: 01-11-2019

Mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony obowiązkiem stosowania metody podzielonej płatności (split payment). Obowiązek ten obejmie wszystkich podatników VAT, którzy do tej pory dokonywali dostawy towarów lub świadczyli usługi objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, między innymi:

 • świadczących usług budowlanych (UWAGA! chodzi o wszystkie usługi budowlane a nie tylko o usługi budowlane świadczone przez podwykonawców jak to miało miejsce w przypadku odwrotnego obciążenia)
 • dokonujących dostawy wyrobów stalowych, paliw, metali, elektroniki, złomu, odpadów i surowców wtórnych, uprawnień do emisji CO2, węgla, części samochodowych
 • Pełny wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym split paymentem znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pełnym brzmieniem przepisów.


  Obowiązkowy split payment będzie dotyczył faktur, których kwota należności ogółem wyniesie co najmniej 15 tyś zł (wraz z podatkiem VAT). W sytuacji, gdy faktura tylko w niewielkiej części dokumentuje zakup towarów i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i jej wartość przekroczy 15 tyś zł, także ona zostanie objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

  Na każdej fakturze o wartości co najmniej 15 tyś zł sprzedawca będzie miał obowiązek umieścić adnotację: "MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI". Należy mieć na uwadze, że w przypadku gdy takiej adnotacji nie będzie, nie zwalnia to nabywcy od dokonania płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Sankcje za niezastosowanie się do obowiązku split payment to między innymi dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30 % podatku VAT, brak możliwości zaliczenia w koszty (CIT i PIT) wydatku objętego obowiązkiem split payment, kara grzywny.


  Utrata prawa do kwartalnych rozliczeń przez podatników dokonujących dostaw towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności

  Termin wejścia w życie: 01-11-2019

  Podatnicy dokonujący dostawy towarów i usług objętych obowiązkowym split paymentem, u których łączna wartość tych dostaw przekroczy w którymś z miesięcy danego kwartału lub 4 poprzedzających go kwartałów kwotę 50 tyś zł utracą prawo do kwartalnych rozliczeń w VAT począwszy od rozliczenia za 01-2020r.


  Biała lista podatników VAT

  Termin wejścia w życie: 01-09-2019

  Uruchomiony zostanie internetowy wykaz informacji o podatnikach VAT: czynnych, wykreślonych oraz tych, którym odmówiono rejestracji. Informacja będzie zawierała nr rachunku bankowego podatnika. Wykaz dostępny będzie na stronie Ministerstwa Finansów oraz CEIDG.

  Weryfikacja kontrahenta i jego numeru rachunku bankowego będzie miała istotne znaczenie w kontekście zmian przepisów, które nastąpią począwszy od 01-01-2020. Od tego momentu bowiem, zapłata kwoty powyżej 15 tyś. zł wynikającej z faktury na inny rachunek niż podany w wykazie będzie skutkować brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto wystąpi ryzyko odpowiedzialności solidarnej w przypadku gdy kontrahent nieprawidłowo rozliczy się z należnego podatku VAT z tytułu tej transakcji.


  Powrót