You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OPODATKOWANIE CIT SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH


Data publikacji: 01-12-2020

Termin wejścia w życie: 01-01-2021

Zmiana dotyczy spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych. Począwszy od 01-01-2021 lub od 01-05-2021 (w zależności od decyzji podjętej przez spółkę) zostaną one opodatkowane podatkiem CIT, zlikwidowana zostanie więc największa korzyść polegająca na "pojedynczym" opodatkowaniu dochodów osiąganych z działalności spółki komandytowej. Spółki komandytowe zostaną opodatkowane w podobny sposób jak spółki z o.o.

Nowe zasady opodatkowania spółek komandytowych

 • opodatkowane podatkiem CIT zostaną dochody uzyskiwane przez spółkę komandytową (analogicznie jak w przypadku sp. z o.o.)
 • opodatkowane zostaną wypłaty zysków wypracowanych przez spółkę dokonane na rzecz jej wspólników, a sposób opodatkowania będzie inny w przypadku wspólnika będącego komplementariuszem i inny w przypadku wspólnika będącego komandytariuszem.
 • Opodatkowanie zysków komplementariusza

  Komplementariusz reprezentuje i kieruje spółką. Zysk wypłacony komplementariuszowi opodatkowany zostanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19%, który będzie mógł zostać pomniejszony o część podatku CIT zapłaconego przez spółkę komandytową (w części zgodnej z ustalonym udziałem wspólnika w zysku spółki).

  Opodatkowanie zysków komandytariusza

  Zysk wypłacony komandytariuszowi zostanie opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym 19%, przy czym zastosowanie znajdzie preferencja polegająca na tym, że opodatkowaniu nie będzie podlegało 50% przychodów komandytariusza ale tylko do wysokości 60 tyś. zł rocznie. Preferencja nie będzie dotyczyła komandytariuszy, którzy są jednocześnie wspólnikami (bezpośrednimi lub pośrednimi) lub członkami zarządu wspólnika będącego komandytariuszem. W praktyce, zysk osiągany przez komandytariusza będzie podlegał podwójnemu opodatkowaniu.

  Przepisy przejściowe

  Termin wejścia w życie przepisów to 01-01-2021, jednak zarząd spółki komandytowej może podjąć decyzję o zastosowaniu nowych przepisów od dn. 01-05-2021. Z dostępnych opracowań wynika, że w takim przypadku spółka będzie zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dn. 30-04-2020 i sporządzenia sprawozdania finansowego. Spółka będzie mogła zdecydować czy sporządzi dwa odrębne sprawozdania, jedno na dn. 31-12-2020 i drugie na dn. 30-04-2021, czy wydłuży obecny rok obrotowy do 30-04-2021.

  Ustawa została uchwalona w dniu 28-10-2020 i podpisana przez Prezydenta 29-11-2020. Zapisy ustawy budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych, obecnie czekamy na ukazanie się objaśnień Ministerstwa Finansów i analiz ekspertów pozwalających na pełne zrozumienie i wdrożenie uchwalonych przepisów.

  Powrót