You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH


Data publikacji: 01-12-2019, aktualizacja 08-11-2021

Termin wejścia w życie: pierwotny termin 13-04-2020 został przesunięty na 13-07-2020.

Termin wejścia w życie nowelizacji ustawy: 31-10-2021


Podmioty zobowiązane

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) - to rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Obowiązek dokonania wpisu dotyczy spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • akcyjnych.
 • W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31-10-2021 wpisowi podlegają także:

 • spółki partnerskie,
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terytorium Polski,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • fundacje.
 • Podmioty już istniejące mają czas na dokonanie wpisu do 31-01-2022 (dotyczy podmiotów, które zostały objęte obowiązkiem wpisu na podstawie nowelizacji ustawy).


  Beneficjenci rzeczywiści

  Beneficjentem rzeczywistym zawsze jest osoba fizyczna (osoby fizyczne), która dzięki posiadanym uprawnieniom, wynikającym z uwarunkowań prawnych lub faktycznych, sprawuje bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem gospodarczym zobowiązanym do wpisu w CRBR.

  W przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) - to osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub transakcje okazjonalne.

  W przypadku spółki będącej osobą prawną, beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 • Zgłoszenie do CRBR

  Zgłoszenia dokonać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki, w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu e-puap.

  Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS lub zaistnienia zmiany. W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed wejściem w życie przepisów dotyczących CRBR (przed 13-10-2019r.) zgłoszenia należy dokonać do 13-07-2020r.


  Niniejsze opracowanie nie przedstawia pełnego brzmienia obowiązujących przepisów. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią przepisów prawa w tym zakresie: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

  Powrót