You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH


Data publikacji: 01-12-2019, aktualizacja 15-06-2020

Termin wejścia w życie: pierwotny termin 13-04-2020 został przesunięty na 13-07-2020.


Podmioty zobowiązane

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) - to rejestr, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Obowiązek dokonania wpisu dotyczy spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prostych spółek akcyjnych,
 • akcyjnych.

 • Beneficjenci rzeczywiści

  W przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej (jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne) - to osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub transakcje okazjonalne.

  W przypadku spółki będącej osobą prawną, beneficjentem rzeczywistym jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 • Zgłoszenie do CRBR

  Zgłoszenia dokonać może wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania spółki, w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Zgłoszenie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu e-puap.

  Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do KRS lub zaistnienia zmiany. W przypadku spółek, które zostały wpisane do KRS przed wejściem w życie przepisów dotyczących CRBR (przed 13-10-2019r.) zgłoszenia należy dokonać do 13-07-2020r.


  Niniejsze opracowanie nie przedstawia pełnego brzmienia obowiązujących przepisów. Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią przepisów prawa w tym zakresie: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.)

  Powrót