You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ESTOŃSKI CIT OD 2021


Data publikacji: 14-12-2020

Od 01-01-2021 zacznie obowiązywać ustawa o ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych wprowadzająca nowy sposób opodatkowania dochodów zwany: ESTOŃSKIM CIT.


Założenia:

 • Opodatkowane są zyski dopiero w momencie ich wypłaty.
 • Brak podziału na koszty rachunkowe i podatkowe.
 • Podstawa opodatkowania ustalana na podstawie ustawy o rachunkowości a nie ustaw podatkowych.
 • Obowiązek ponoszenia wydatków inwestycyjnych (zakup nowych środków trwałych).
 • 4-letni okres obowiązywania z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

 • Kto może skorzystać z estońskiego CIT:

 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A.) których przychody nie przekraczają 100 mln zł (z podatkiem VAT).
 • Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne.
 • Spółki, które nie posiadają udziałów w innych podmiotach.
 • Minimalne zatrudnienie to co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem udziałowców) lub minimalne miesięczne wydatki z tytułu wynagrodzeń stanowią co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ostatni warunek dotyczy wynagrodzenia wypłacanego osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę, z zastrzeżeniem, że liczba zatrudnionych w ten sposób to co najmniej 3 osoby i nie są one udziałowcami spółki.
 • Osiągane przychody pasywne nie przekraczają przychodów z działalności operacyjnej (przychody pasywne to: przychody z wierzytelności, odsetek, poręczeń, praw autorskich i praw własności przemysłowej, instrumentów finansowych).
 • Wykażą odpowiedni przyrost nakładów inwestycyjnych (wydatki na zakup środków trwałych z grup 3-8 klasyfikacji środków trwałych, z wyłączeniem między innymi samochodów osobowych) w wysokości 15% nie mniej niż 20 tyś. zł w okresie dwuletnim lub 33% nie mniej niż 50 tyś. w okresie czteroletnim. Punktem odniesienia jest wartość środków trwałych posiadanych przez podatnika na dzień poprzedzający dzień zmiany formy opodatkowania. Alternatywnie, warunek uznaje się za spełniony, jeśli podatnik w ciągu dwóch lat wykaże 20% wzrost nakładów na wynagrodzenia nie mniej niż 30 tyś zł (nie dotyczy wynagrodzeń udziałowców) w stosunku do roku poprzedzającego rok w którym wybrano opodatkowanie estońskim CIT.
 • Sporządzają sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości (wyłączone są spółki prowadzące sprawozdawczość w oparciu o MSR-y).
 • Złożą zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania.

 • Podstawa opodatkowania:

 • Zysk netto w okresie opodatkowania estońskim CIT w części w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom lub przeznaczony na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania estońskim CIT.
 • Wydatki stanowiące "ukryte zyski" czyli wszelkiego rodzaju świadczenia, których beneficjentem bezpośrednio lub pośrednio jest udziałowiec lub podmiot powiązany z tym udziałowcem, np.: udzielone udziałowcom pożyczki, wynagrodzenia powyżej określonego limitu, odpisy amortyzacyjne oraz koszty używania samochodów osobowych w wysokości 50% ich wartości (ukryte zyski zostały zdefiniowane w ustawie w art. 28m ust. 3 i 4).
 • Wydatki niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np.: wydatki prywatne zarządu, udziałowców (pojecie nie zostało zdefiniowane w ustawie).
 • Wybór estońskiego CIT wiąże się z koniecznością ustalenia dodatkowego dochodu opodatkowanego za rok poprzedzający (głównie są to różnice przejściowe między wynikiem podatkowym i rachunkowym, które należy rozliczyć podatkowo w momencie wejścia w estoński CIT).


  Stawka podatku:

 • 15% dla małego podatnika, 25% dla pozostałych podmiotów.
 • Możliwość odliczenia od podatku PIT z tytułu dywidendy wypłaconej udziałowcowi części podatku CIT zapłaconego przez spółkę (zmniejszenie efektu tzw. podwójnego opodatkowania).

 • Dla kogo przeznaczony jest estoński CIT?

 • Spółki o przejrzystej strukturze kapitałowej.
 • Udziałowcy spółki zaangażowani są w działalność spółki tylko na poziomie kapitałowym, nie przeprowadzają ze spółką transakcji gospodarczych, nie są w niej zatrudnieni, nie wypłacają ze spółki środków w innej formie niż dywidenda, nie wykorzystują w jawny bądź ukryty sposób majątku spółki do celów prywatnych (patrz ukryte zyski).
 • Spółka w najbliższych 4 latach planuje ponieść znaczące nakłady inwestycyjne na zakup nowych środków trwałych lub zwiększenie wynagrodzeń.
 • Spółka nie planuje znaczących wypłat zysków w postaci dywidendy

 • Podejmując decyzję o wyborze estońskiego CIT szczególną uwagę należy zwrócić na kategorię wydatków, które mogą zostać uznane za ukryte zyski. Wysoki udział ukrytych zysków w wydatkach spółki może całkowicie zniwelować korzyści wynikające z nowej formy opodatkowania.

  Ustawa została uchwalona w dn. 28-11-2020. Na dzień publikacji komunikatu nie są znane szczegóły praktyczne oraz interpretacje związane z uchwaleniem nowych przepisów. Obecnie czekamy na pojawienie się opracowań na ten temat.


  Powrót