You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

FUNDUSZ INWESTYCYJNY NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH


Data publikacji: 14-12-2020

Od 01-01-2021 wpłaty środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy i przeznaczone na zakup środków trwałych w latach kolejnych będą mogły stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie ich dokonania. Możliwe będzie więc odpisanie w koszty podatkowe nakładów na środki trwałe jeszcze przed dokonaniem ich rzeczywistego zakupu.


Podmioty uprawnione do skorzystania z preferencji:

 • Spółki kapitałowe (sp. z o.o., S.A.) których przychody nie przekraczają 100 mln zł (z podatkiem VAT).
 • Udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne.
 • Spółki, które nie posiadają udziałów w innych podmiotach.
 • Minimalne zatrudnienie to co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (z wyłączeniem udziałowców) lub minimalne miesięczne wydatki z tytułu wynagrodzeń stanowią co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Ostatni warunek dotyczy wynagrodzenia wypłacanego osobom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę, z zastrzeżeniem, że liczba zatrudnionych w ten sposób to co najmniej 3 osoby i nie są one udziałowcami spółki.
 • Osiągane przychody pasywne nie przekraczają przychodów z działalności operacyjnej (przychody pasywne to: przychody z wierzytelności, odsetek, poręczeń, praw autorskich i praw własności przemysłowej, instrumentów finansowych).
 • Sporządzają sprawozdanie finansowe w oparciu o ustawę o rachunkowości (wyłączone są spółki prowadzące sprawozdawczość w oparciu o MSR-y).

 • Zasady:

  W celu utworzenia funduszu niezbędne będzie założenie wyodrębnionego rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego (albo innego banku z którym BGK zawarł umowę o współpracę). Wartość wpłaty na fundusz nie może przekroczyć wartości zysku spółki osiągniętego za rok poprzedni a środki nie mogą pochodzić z pożyczki, dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego. Kwota wpłaty będzie stanowiła koszt podatkowy w momencie jej dokonania. Zgromadzone na rachunku środki muszą zostać wykorzystane na zakup nowego środka trwałego z grupy 3-8 klasyfikacji środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) nie później niż w kolejnym roku podatkowym. W wyjątkowych przypadkach okres może zostać przedłużony do trzeciego roku podatkowego, następującego po roku w którym dokonano wpłaty.

  Kwota odpisu związana z utworzonym funduszem stanowić będzie pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest limitowana i jej wartość nie może przekroczyć 200 tyś euro w okresie kolejnych trzech lat podatkowych. Należy więc sprawdzić, czy podmiot nie korzystał wcześniej z pomocy de minimis oraz czy jej wartość nie przekroczyła wskazanego limitu.  Powrót