You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NOWY OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA UMÓW O DZIEŁO DO ZUS


Data publikacji: 14-12-2020

Od 01-01-2021 wchodzi nowy obowiązek zgłaszania zawartych umów o dzieło do ZUS. Obowiązek ten dotyczy wszystkich zawieranych umów o dzieło z wyłączeniem umów z własnymi pracownikami (równocześnie zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę).


 • Przepisy dotyczą umów o dzieło zawartych od 01-01-2021
 • Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło
 • Zgłoszenia należy dokonać na nowym druku ZUS RUD

 • Na dzień publikacji komunikatu nie jest znana procedura zgłaszania umów o dzieło oraz czy możliwe będzie dokonywanie zgłoszenia w formie elektronicznej za pośrednictwem programu ZUS Płatnik.

  Zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na treść podpisywanych umów o dzieło, tak aby ich charakter był jednoznaczny i nie mógł być podważony przez ZUS (przekwalifikowanie na umowę zlecenie lub umowę o pracę).


  Cechy charakterystyczne umowy o dzieło:

 • Umowa rezultatu - w wyniku umowy powinien zostać osiągnięty określony efekt końcowy, rezultat umowy powinien być jasno zdefiniowany i może mieć charakter materialny lub niematerialny.
 • Nieosobiste świadczenie - osoba przyjmująca dzieło do wykonania nie musi go wykonywać osobiście.
 • Odpłatność - wykonywana jest za wynagrodzeniem.
 • Rękojmia - przyjmujący wykonanie dzieła ponosi odpowiedzialność za jego wady.


 • Powrót