You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2021 UPROSZCZENIA W ROZLICZENIACH VAT (SLIM VAT)


Data publikacji: 21-12-2020

Od 01-01-2021 w życie wchodzi pakiet zmian upraszczający procedury zwiazane z rozliczaniem podatku VAT.


Wydłużenie terminu odliczenia VAT do czterech miesięcy

Podatnicy rozliczający się miesięcznie uzyskają możliwość do odliczenia podatku VAT naliczonego w miesiącu w którym powstało prawo do odliczenia oraz w kolejnych trzech miesiącach rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się w okresie kwartalnym terminy nie ulegają zmianie (odliczenie podatku możliwe jest w kolejnych dwóch kwartałach następujących po kwartale w którym podatnik uzyskał takie prawo).


Uproszczone zasady rozliczania faktur korygujących

 • Do tej pory prawo do korekty podatku VAT in minus wynikającego z wystawionych faktur korygujacych było uzależnione od posiadania potwierdzenia ich odbioru przez nabywcę. Od 01-01-2021 korekta będzie możliwa w okresie w którym sprzedawca wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem, że z posiadanej dokumentacji wynikać będzie uzgodnienie z nabywcą warunków korekty i wystawiona korekta faktury jest zgodna z tymi ustaleniami. Nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia korekty w tym samym okresie co sprzedawca.
 • Doprecyzowano zasady rozliczania faktur in plus. W przypadku faktur zwiększających podstawę opodatkowania VAT korekta dokonywana będzie za okres, w którym zaistniała przyczyna korekty. Oznacza to, że w przypadku w którym korekta zwiększająca jest wynikiem błędu, koniecznie jest cofnięcie się do okresu w którym została wystawiona faktura pierwotna. Jeśli natomiast przyczyna korekty nie była znana w momencie wystawienia faktury pierwotnej (np.: rabat potransakcyjny), wówczas korekta rozliczana jest w okresie zaistnienia zdarzenia (przyznania rabatu).
 • Wydłużenie terminu na wywóz towaru w eksporcie w związku z otrzymaną zaliczką

  Dla zastosowania stawki VAT 0% od zaliczki w eksporcie towarów wydłużony zostanie termin na ich wywóz z 2 do 6 miesięcy. Po upływie 6 miesięcy podatnik będzie zobowiązany do wstecznego zastosowania krajowej stawki VAT i utraci prawo do zastosowania stawki 0% właściwej dla eksportu towarów).


  Ujednolicone zasady ustalania kursów walut dla VAT i podatku dochodowego

  W rozliczeniach VAT zastosowanie znajdą te same zasady ustalania kursów walut jak w przypadku kursów właściwych do przeliczania przychodów w podatku dochodowym. Będzie to średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (albo uregulowania należności albo wykonania usługi w zależności co nastąpi pierwsze). Wybór tej metody jest opcjonalny, jednak po wyborze, przyjęte zasady muszą być stosowane przez minimum 12 m-cy.


  Odliczenie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży

  Do tej pory podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z tego tytułu. Od 01-01-2021 uzyska prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku nabycia usług noclegowych służących dalszej odsprzedaży.


  Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości

  Przekazanie prezentów o małej wartości nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Limit prezentów małej wartości zostanie zwiększony z 10 zł do 20 zł.  Powrót