You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY W VAT 2017


Data publikacji: 23-01-2017

Syntetyczne opracowanie najważniejszych zmian w ustawie o VAT wchodzących w życie w 2017r.200000 zł - nowy limit kwoty obrotów umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia podmiotowego VAT:

Art.113 ust.1 --- Podwyższono kwotę obrotów z 150000 zł do 200000 zł rocznie


Odwrotne obciążenie usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców

Art.17 ust.1 pkt 8, Art.17 ust.1h --- Procedurą odwrotnego obciążenia zostały objęte usługi budowlane świadczone przez podwykonawców. Oznacza to, że do rozliczenia VAT z tytułu tego rodzaju usług zobowiązany zostanie nabywca. Podwykonawca, w wystawionej fakturze nie będzie wskazywał podatku VAT należnego. W ustawie nie określono co należy rozumieć pod pojęciem podwykonawcy. Listę usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem zawiera załącznik nr 14


Brak obowiązku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej dla usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz wybranych usług wymienionych w załączniku nr 3

Art.29a ust.15 pkt 3, załącznik nr 3


Uchylenie zwolnienia z VAT świadczenia usługi stanowiącej element usług finansowych, ubezpieczeniowych i pośrednictwa finansowego

Art.43 ust.13 i 14 --- Wchodzi w życie od 01-07-2017r.


Modyfikacja rozwiązania uzależniającego powstanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku wenątrzwspólnotowego nabycia towarów

Art.86 ust.10b pkt 2b i pkt 3 --- Uwzględnienie przez podatnika podatku należnego w deklaracji podatkowej nie może nastąpić później niż w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia. Jeżeli zatem nastąpi to w terminie późniejszym niż określony w tym przepisie, to podatnik będzie mógł uwzględnić podatek naliczony w związku z tą transakcją w deklaracji podatkowej składanej na bieżąco.


Nowe warunki uzyskania zwrotu VAT w terminie 25 dni

Art.87 ust.6 --- Nowe warunki uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni:

 • faktury dokumentujące należności zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika wskazanego w deklaracji zgłoszeniowej

 • łączna wartość faktur innych niż wymienione powyżej nie przekracza 15000 zł

 • kwoty podatku VAT wynikające z dokumentów celnych, deklaracji importowej zostały zapłacone

 • w przypadku importu towarów objętych procedurą uproszczoną, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług i dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca - w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty o których mowa powyżej

 • podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające okres za który występuje z wnioskiem o zwrot był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT


 • Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika składającego zgłoszenie rejestracyjne do kwoty 500000 zł za zobowiązania podatkowe podatnika w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania

  Art.96 ust.4b


  Obowiązek weryfikacji przez urząd skarbowy danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym

  Art.96 ust.4


  Możliwość odmowy zarejestrowania podatnika przez urząd skarbowy bez zawiadamiania

  Art.96 ust.4a


  Wykreślanie z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania przez urząd skarbowy, jeżeli:

  Art.96 ust.9

 • podatnik nie istnieje

 • nie mam możliwości skontaktowania się z podatnikiem

 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą

 • podatnik lub jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania urzędu skarbowego


 • Wykreślani z rejestru za powiadomieniem będą także podatnicy, którzy:

  Art.96 ust.9a

 • zawiesili działalność na okres dłuższy niż 6 miesięcy

 • nie składali deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kwartały

 • składali przez kolejne 6 miesięcy lub 2 kwartały deklaracje VAT zerowe

 • składali przez kolejne 6 miesięcy lub dwa kwartały deklaracje VAT wykazujące wyłącznie sprzedaż zwolnioną

 • wystawiali faktury dokumentujące czynności które nie zostały dokonane

 • wiedzieli lub mieli podstawę by przypuszczać, że ich kontrahenci uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku


 • Wykreślanie z rejestru nie nastąpi, jeśli:

  Art.96 ust.9b-9f

 • w wyniku wezwania podatnik udowodni, że prowadzi działalność opodatkowaną i złoży brakujące deklaracje

 • składane deklaracje zerowe VAT zgodnie z wyjaśnieniami podatnika wynikało ze specyfiki prowadzonej działalności

 • wykazywanie w deklaracjach wyłącznie sprzedaży zwolnionej wynika ze specyfiki działalności

 • wystawienie faktury pustej jest wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika


 • Mechanizm przywracania rejestracji podatnika ze statusem jaki posiadał przed wykreśleniem w przypadku przyjęcia wyjaśnień podatnika

  Art.96 ust.9g-9i


  Wykreślanie z rejestru podatników VAT UE przez urząd skarbowy za zawiadomieniem, jeżeli:

  Art.97 ust.15, 15a, 16

 • podatnik dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych złoży za 3 kolejne miesiące lub 1 kwartał deklaracje VAT nie wykazując sprzedaży lub nabyć z kwotami podatku do odliczenia

 • przez okres 3 kolejnych miesięcy podatnik nie składał informacji podsumowujących VAT UE pomimo istnienia takiego obowiązku


 • Ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT

  Art.99 ust.3, 3a

 • deklaracje kwartalne mogą składać tylko mali podatnicy (dla których wartość sprzedaży wraz z VAT nie przekroczyła w poprzednim roku 1200000 euro)

 • wybór kwartalnej metody rozliczeń możliwy jest wyłącznie po upływie 12 miesięcy począwszy od miesiąca w którym dokonana została rejestracja jako podatnika VAT

 • kwartalna metoda nie dotyczy podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów o których mowa w załączniku nr 13 chyba, że łączna wartość tych dostaw bez podatku VAT nie przekroczy w żadnym z miesięcy tych okresów kwoty 50000 zł


 • Obowiązek składania deklaracji VAT i informacji podsumowujących wyłącznie w formie elektronicznej

  Art.99 ust.11b


  Zmiana listy towarów rozliczanych w procedurze odwrotnego obciążenia

  załącznik nr 11


  Zmiana listy towarów wrażliwych objętych solidarną odpowiedzialnością nabywcy za podatek należny

  załącznik nr 13


  Dodatkowa sankcja wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego oraz 100% gdy zaniżenie było wynikiem oszustwa podatkowego

  Art.112b, Art.112c --- Sankcja 30% dotyczy także przypadków nie złożenia deklaracji VAT oraz nie wpłacenia zobowiązania podatkowego. Sankcja 100% dotyczy zaniżeń wynikających z tytułu pustych faktur, faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące, faktur zawierających kwoty niezgodne z rzeczywistością.  Powrót