You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

CIT 9% - limity 2023


Data publikacji: 01-02-2023

Warunki uprawniające do skorzystania z stawki CIT 9% reguluje: ART. 19 USTAWY O CIT oraz ART. 25 UST. 1G USTAWY O CIT. Proszę zapoznać się z pełnym tekstem przepisów.


Warunki skorzystania z obniżonej stawki 9%

Obniżona stawka CIT dotyczy wyłącznie przychodów (dochodów) innych niż kapitałowe, w przypadku przychodów (dochodów) kapitałowych zastosowanie znajdzie podstawowa stawka CIT 19%.

Z obniżonej stawki 9% skorzystać mogą podatnicy:

 • u których przychody ze wszystkich źródeł (kapitałowych i pozostałych) w 2023 roku nie przekroczą 2 mln EURO netto (bez VAT, przeliczonej według średniego kursu NBP z dnia 02-01-2023), czyli 9 357 000 PLN
 • oraz posiadają status małego podatnika - przychód ze sprzedaży za 2022 rok nie przekroczył 2 mln EURO brutto (wraz z VAT, przeliczony według średniego kursu NBP z dnia 03-10-2022), czyli 9 654 000 PLN.

 • Dotyczy to także podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym o ile nie przekroczą limitu przychodów wynoszącego 2 mln. EURO netto.


  Z obniżonej stawki 9% nie będa mogli skorzystać podatnicy w roku rozpoczęcia działalności oraz roku bezpośrednio po nim następującym:

 • utworzeni w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników, z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę,
 • utworzeni w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną,
 • u których na poczet kapitałów wniesiono uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro,
 • u których na poczet kapitału wniesiono składniki majątku uzyskane w wyniku likwidacji innych podatników, w których wnoszący był wspólnikiem,

 • Z obniżonej stawki 9% nie będa mogli skorzystać podatnicy:

 • będący podatkowymi grupami kapitałowymi,
 • będący spółkami dzielonymi,

 • Z obniżonej stawki 9% nie będą mogli skorzystać podatnicy w roku podatkowym w którym dokonano podziału lub wniesiono wkład, oraz w roku po nim następującym:

 • wnoszący wkład do innego podmiotu w postaci prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa albo składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 10 000 euro,
 • wnoszący wkład do innego podmiotu w postaci składników majątku uzyskanych w wyniku likwidacji innych podatników w których podatnik ten posiadał udziały.

 • Zaliczki na podatek w ciągu roku według stawki 9%

  W ciagu roku obniżoną stawkę stosuje się do zaliczek za miesiące / kwartały w których narastająca wartość przychodów liczona od początku roku nie przekroczy limitu 2 mln EURO. W przypadku przekroczenia limitu od następnego miesiąca lub kwartału stosuje się stawkę standardową 19%.


  Powrót