You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SPÓŁKI NIERUCHOMOŚCIOWE


Data publikacji: 01-11-2021

Od 2022r. pojawia się nowa kategoria podmiotów: Spółki nieruchomosciowe. Spółki nieruchomościowe są to podmioty, u których:


 • W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność: na pierwszy dzień roku obrotowego co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln. zł.

 • W przypadku podmiotów prowadzących działalność: na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium RP lub praw do takich nieruchomości i wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln. zł oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych podobnych umów lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

 • Spółka nieruchomościowa podatnikiem podatku z tytułu zbycia udziałów

  Obowiązek rozliczenia podatku od dochodu ze zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej został przeniesiony ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową. Dotyczy to sytuacji w której stroną dokonującą zbycia jest podmiot zagraniczny (nierezydent) i zbycie obejmuje co najmniej 5% udziałów w spółce nieruchomościowej. Zaliczka na podatek płatna jest w terminie do 20-tego dnia kolejnego miesiąca.


  Nowe obowiązki informacyjne

  Do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółka nieruchomościowa jest zobowiązana do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o strukturze własnościowej spółki nieruchomosciowej, tj. o podmiotach posiadających (bezpośrednio lub pośrednio) udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw. Obowiązek ten ciąży także na podmiotach posiadajacych co najmniej 5% praw własności w spółkach nieruchomościowych. Informacje mają być przekazywane w formie elektronicznej. Pierwsza informacja za 2021r. powinna zostać złożona do końca marca 2022r.  Powrót