You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 2017


Data publikacji: 01-12-2016

Począwszy od 01-01-2017 wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dla osób wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie lub świadczących usługi w ramach samozatrudnienia. Minimalna stawka wynosi 13 zł brutto za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług. Minimalna stawka godzinowa dotyczy także umów zawartych przed datą 01-01-2017.


Minimalną stawką godzinową objęte są wynagrodzenia wypłacane dla:

 • osób świadczących usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie zatrudniających pracowników i nie zawierających umów ze zleceniobiorcami,


 • osób nie wykonujących działalności gospodarczej, świadczących pracę na podstawie umowy zlecenie.


 • Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy:

 • umów zlecenie i świadczenia usług jeżeli o miejscu i czasie ich wykonania decyduje zleceniobiorca lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne,


 • umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych związanych z prowadzeniem rodzinnego domu pomocy,


 • umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, o utworzeniu rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,


 • umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek, jeśli usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba,


 • umów opieki domowej nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi, w podeszłym wieku, gdy osoba świadcząca usługę zamieszkuje wspólnie z podopiecznym,


 • umów zawieranych z osobami fizycznymi zatrudniającymi własnych pracowników lub zleceniobiorców,


 • umów zawieranych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w państwach członkowskich UE lub EOG,


 • umów o dzieło. • Dokumentowanie liczby przepracowanych godzin:

  Sposób potwierdzania liczby przepracowanych godzin powinien zostać określony w umowie. W przypadku, gdy nie został określony w umowie, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi (zleceniobiorca lub samozatrudniony) będzie przedkładał w formie pisemnej lub elektronicznej informacje o liczbie przepracowanych godzin przed terminem wypłaty wynagrodzenia. Dokumenty w zakresie sposobu ustalania liczby przepracowanych godzin i potwierdzenia ich ilości powinny być przechowywane przez zleceniodawcę (zlecającego usługę) przez okres 3 lat licząc od dnia w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.


  Sposób wypłaty wynagrodzenia:

  W przypadku umów zawartych na okres przekraczający 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej należy dokonać co najmniej raz w miesiącu.


  Kary:

  Kara grzywny dla przedsiębiorcy wypłacającego wynagrodzenie w wysokości niższej niż wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej wyniesie od 1000 zł do 30000 zł. Do kontroli prawidłowości wypłaty wynagrodzeń w ramach umów zleceń została wyznaczona Państwowa Inspekcja Pracy.


  Podsumowanie:

  W związku z powyższymi zmianami Powinniście Państwo zadbać o prawidłowe dokumentowanie ilości przepracowanych godzin przez zatrudnianych zleceniobiorców i przedsiębiorców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą (a niezatrudniających w jej ramach własnych pracowników i zleceniobiorców). Należy pamiętać, aby wynagrodzenie było wypłacane w cyklach miesięcznych na podstawie otrzymanej od zleceniobiorcy lub przedsiębiorcy informacji o liczbie godzin przepracowanych w danym miesiącu. Wynagrodzenie za godzinę nie może być niższe niż 13 zł. brutto.


  Biuro nie ma możliwości kontroli wysokości wypłacanego wynagrodzenia z ilością przepracowanych godzin. Rachunki do umów zleceń będą wystawiane jak do tej pory na podstawie uzyskanych od Państwa informacji w podanej przez Państwa kwocie.

  Podana przez Państwa kwota do wypłaty powinna odpowiadać liczbie przepracowanych godzin i być nie niższa niż minimalna stawka godzinowa wynosząca obecnie 13 zł brutto.


  Powrót