You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE, DEKLARACJA CIT-8 ZA 2022,


Data publikacji: 05-01-2023

Począwszy od 01-02-2023 Biuro rozpocznie sukcesywne sporzadzanie rozliczeń rocznych za 2022. Do tego czasu należy przesłać do Biura wyniki --> inwentaryzacji rocznej.

Obowiązującym terminem sporządzenia sprawozdania finansowego i deklaracji CIT-8 jest 31-03-2023. Deklaracja CIT-8 zostanie wysłana przez Biuro w formie elektronicznej do urzędu skarbowego. Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej zostanie przesłane do Państwa mailem lub udostępnione w Folderze Firmowym w celu jego podpisania i zatwierdzenia.


Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej

E-sprawozdanie finansowe będzie generowane przez system księgowy w postaci elektronicznego pliku xml. Wygenerowany plik powinien zostać podpisany przez osobę sporządzającą (księgowego) oraz przez wszystkich członków zarządu podmiotu. Podpisane sprawozdanie należy złożyć do KRS w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu e-KRS.


Podpisywanie e-sprawozdań

Sprawozdanie musi zostać podpisane przez każdego członka zarządu. Każdy członek zarządu powinien zadbać o posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego epuap. Sprawozdanie należy podpisać do 31-03-2023.

Informacje dotyczące założenia profilu zaufanego znajdą Państwo na stronie: profil zaufany e-puap.


Terminy:

  • w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego (do końca 06-2023) należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe jednostki,
  • w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia e-sprawozdania finansowego należy złożyć je do KRS w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy portalu e-KRS.


  • Powrót