You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POLSKI ŁAD 2.0


Data publikacji: 07-07-2022

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację ustawy Polski Ład tzw. Polski Ład 2.0. Opracowanie obejmuje wybrane zagadnienia, szczegółowe informacje znajdą Państwo bezpośrednio w ustawie. Informacje zawarte w opracowaniu przedstawiają nasz stan wiedzy na dzień dzisiejszy i będą sukcesywnie aktualizowane wraz z pojawianiem się nowych wyjaśnień i interpretacji.


1. ZMIANY W PIT

Data wejścia w życie: 01-07-2022

PIT zasady ogólne - nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku

Obniżenie stawki podatku w I progu podatkowym (dochody do 120 tyś. zł) z 17% na 12%. Nowa skala podatkowa po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (30 tyś. zł rocznie):


 • dochody do 120 tyś. zł --> podatek 12% - kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,
 • dochody powyżej 120 tyś. zł --> podatek 10800 + 32% nadwyżki ponad kwotę 120 tyś. zł.

 • Nowa skala obejmuje dochody osiągnięte począwszy od 01-01-2022. Nie koryguje się już zapłaconych zaliczek na podatek za okres 01-01-2022---31-06-2022. Ewentualna nadpłata podatku obniży kwotę zaliczek za kolejne miesiące lub zostanie rozliczona w deklaracji rocznej.


  Odliczenie części składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Składkę będzie można odliczyć od przychodu (ryczałt) lub dochodu (podatek według skali i podatek liniowy). Możliwość odliczenia składki dotyczy tylko osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób współpracujących (nie dotyczy więc dochodów uzyskanych z innych źródeł, np.: z umowy o pracę). Zasady odliczania składki na ub. zdrowotne zależy od wybranej formy opodatkowania:


 • RYCZAŁT - 50% składek zapłaconych w roku podatkowym odlicza się od przychodu z działalności gospodarczej,
 • PODATEK LINIOWY 19% - zapłacone składki zalicza się do kosztów albo odlicza od dochodu w łącznej wysokości do 8700 zł w roku podatkowym,
 • PODATEK NA ZASADACH OGÓLNYCH (12%, 32%) - BRAK ODLICZEŃ

 • Odliczenie dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych od 01-01-2022. Składki zapłacone w okresie 01-01-2022---30-06-2022 zostaną odliczone od przychodu / dochodu począwszy od rozliczenia za 06-2022. Kolejne składki będą odliczane na bieżąco.


  Likwidacja ulgi dla klasy średniej

  Ulga dotyczyła wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych według skali. Od 01-07-2022 ulga zostaje zlikwidowana ze skutkiem od 01-01-2022, nie oznacza to jednak konieczności korygowania zapłaconych już zaliczek na podatek. Rekompensatą utraty ulgi ma być obniżenie stawki podatku na 12% oraz ewentualny zwrot różnicy między wartością podatku obliczonego według zasad obowiązujących od 01-07-2022 i hipotetycznym podatkiem obliczonym według zasad sprzed zmiany.


  W przypadku gdy hipotetyczny podatek okaże się niższy od podatku rzeczywistego wynikającego z deklaracji rocznej, różnica zostanie zwrócona automatycznie przez urząd skarbowy. Urząd skarbowy poinformuje podatnika o kwocie zwrotu wynikającej z dokonanej kalkulacji w terminie 21 dni od dnia złożenia zeznania rocznego.


  Zmiany w ryczałcie

 • Zmiana terminu zapłaty ryczałtu za grudzień lub 4 kwartał - terminem zapłaty podatku za grudzień będzie 20 styczeń następnego roku podatkowego (do tej pory obowiązywał termin do końca lutego). Wyjątkiem będzie grudzień 2022 / 4 kwartał 2022, za który podatek będzie podlegał wpłacie w terminie do końca lutego 2023.
 • Zmiana terminu składania rocznej deklaracji PIT28 - deklaracje należy składać w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego (do tej pory obowiązywał okres od 15 lutego do końca lutego).

 • Zmiana formy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 w rozliczeniu rocznym

  W 2022 możliwa będzie zmiana formy opodatkowania. Dotyczyć będzie wyłącznie:


 • Zmiana PODATKU LINIOWEGO (19%) na ZASADY OGÓLNE (12%, 32%)
 • Zmiana RYCZAŁTU na ZASADY OGÓLNE (12%, 32%)
 • Zmiana RYCZAŁTU W NAJMIE PRYWATNYM na ZASADY OGÓLNE W NAJMIE PRYWATNYM (12%, 32%)

 • Zmiany będzie można dokonać w deklaracji rocznej (pod warunkiem złożenia jej w obowiązującym terminie). W przypadku zmiany należy złożyć deklarację właściwą dla zmienionej formy opodatkowania, czyli PIT36. Wcześniejsze złożenie deklaracji właściwej dla dotychczasowej formy opodatkowania (PIT28 lub PIT36L) uniemożliwi zmianą formy opodatkowania na zasady ogólne. Zmiana ryczałtu na zasady ogólne skutkuje koniecznością założenia księgi przychodów i rozchodów przed terminem złożenia zeznania rocznego.

  UWAGA! Zmiana formy opodatkowania nie dotyczy lat następnych i obejmuje tylko dochody osiągnięte w 2022. Aby zmienić formę opodatkowania na 2023 i lata kolejne niezbędne jest zaktualizowanie wpisu do CEIDG lub złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskano pierwszy przychód w roku podatkowym.

  W przypadku zmiany formy opodatkowania miesięczne składki zdrowotne rozliczane są według zasad obowiązujących dla dotychczasowej formy opodatkowania. Natomiast roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dokonuje się według zasad właściwych dla zmienionej formy opodatkowania.


  Zmiana formy opodatkowania w trakcie 2022

  Dotyczy wyłącznie zmiany formy opodatkowania z RYCZAŁTU na ZASADY OGÓLNE (12%, 32%) i tylko podatników, którzy w 2022 kontynuują opodatkowanie RYCZAŁTEM (byli opodatkowani ryczałtem także w 2021). Zmiany dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie należy złożyć w terminie do dnia 22-08-2022 i dotyczy ono również lat następnych (co oznacza, że nie będzie konieczne ponowne składanie oświadczenia w 2023).

  Złożenie oświadczenia sprawia, że od 01-07-2022 dochody rozliczane są według ZASAD OGÓLNYCH (12%, 32%). Z dn. 01-07-2022 niezbędne jest założenie księgi przychodów i rozchodów. Za 2022 składane będą dwie deklaracje roczne: PIT28 (za okres 01-01-2022---30-06-2022) oraz PIT36 (za okres 01-07-2022---31-12-2022). Zmiana formy opodatkowania w tym trybie wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem albo rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

  Składka zdrowotna w okresie 01-01-2022---30-06-2022 naliczana jest w sposób właściwy dla RYCZAŁTU a za okres 01-07-2022---31-12-2022 w sposób właściwy dla ZASAD OGÓLNYCH (12%, 32%).


  2. ZMIANY W UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM

  Data wejścia w życie: 01-07-2022

  Objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego prokurentów

  Prokurenci, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie zostali objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym począwszy od 01-07-2022.


  Objęcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (SKA)

  Została rozszerzona definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą o komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej. Skutkiem tego jest objęcie komplementariuszy SKA obowiązkowymi ubezpieczeniami zdrowotnym i społecznym.


  Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej

  Do tej pory podstawą składki na ubezpieczenie zdrowotne osoby współpracującej z osobą prowadzącą działalność gospodarczą było 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Od 01-07-2021 podstawa ta ulega zmniejszeniu do 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce oznacza to zmniejszenie kwoty składki z 559,89 zł do 419,92 zł.


  Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

  Roczne rozliczenie składki ZUS powinno nastąpić w deklaracji ZUS DRA składanej za maj 2023 (obecnie ZUS prezentuje stanowisko interpretacyjne, że jest to kwiecień 2023)


 • W przypadku wystąpienia nadpłaty ZUS samodzielnie przygotuje wniosek o zwrot na platformie ZUS PUE w terminie do 30-tego czerwca (lub 31 maja według interpretacji ZUS). Konieczna będzie akceptacja przygotowanego przez ZUS wniosku i jego złożenie w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na złożenie rozliczenia rocznego PIT (co powinno nastąpić do 30 kwietnia). Po złożeniu wniosku i rozliczenia rocznego DRA, ZUS zwróci nadpłatę na rachunek bankowy w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia deklaracji rocznej PIT (zwrot nastąpi więc w terminie do 31 lipca). W przypadku gdy wniosek nie zostanie złożony w obowiązującym terminie, kwota zwrotu zostanie zaliczona na poczet bieżących zobowiązań wobec ZUS.
 • W przypadku wystąpienia dopłaty płatnik wpłaca ją do ZUS w terminie do 20-tego czerwca (lub według interpretacji ZUS do 20-tego maja).


 • Powrót