You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INWENTARYZACJA 2023


Data publikacji: 14-11-2023

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych jest podstawowym wymogiem do sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego. Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiada kierownik podmiotu (najczęściej zarząd). Konieczność corocznej weryfikacji zapisów w księgach rachunkowych ze stanem rzeczywistym jest szczególnie ważna w przypadku przekazania ksiąg rachunkowych do prowadzenia przez Biuro Rachunkowe. Najczęstszą przyczyną powstających nieprawidłowości jest: NIEKOMPLENTA DOKUMENTACJA KSIĘGOWA: nieprzekazane do Biura faktury sprzedaży, brakujące faktury zakupu, brakujące dowody płatności, płatności dokonywane ze źródeł innych niż firmowe (np.: ze środków prywatnych), dokonywanie przelewów z niewyjaśnionych tytułów.


Zasady sporządzania inwentaryzacji

 • Ustawa o rachunkowości: Art.26, Art.27
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości: Inwentaryzacja drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

 • Inwentaryzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNIP):

  Proszę o porównanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ze stanem rzeczywistym. Informacje o aktualnym stanie środków trwałych zawiera zestawienie sald (konta o oznaczeniach: 011, 012, 021). Najczęstszą przyczyną rozbieżności jest nieudokumentowana likwidacja środka trwałego lub WNIP lub nieprawidłowe ich zakwalifikowanie jako towarów handlowych lub materiałów.


  Inwentaryzacja nieruchomości i WNIP zaliczonych do inwestycji

  Proszę o wycenę posiadanych nieruchomości zaliczonych do inwestycji (i nie zaliczonych do środków trwałych) zgodnie z aktualnymi cenami rynkowymi na dzień kończący rok obrotowy. Aktualny stan posiadanych nieruchomości zaliczonych do inwestycji oraz ich wartość odnaleźć można w zestawieniu sald (najczęściej konta o oznaczeniu: 031).  Inwentaryzacja udziałów w innych jednostkach zaliczonych do inwestycji długoterminowych

  Proszę o weryfikację wartości posiadanych w innych jednostkach: udziałów, akcji oraz innych praw własnościowych. Informację o wartości zaksięgowanych udziałów, akcji oraz praw własności znajdą Państwo w zestawieniu sald (najczęściej konta: 033, 034, 039). Najczęstszą przyczyną rozbieżności jest nieprzekazanie Biuru informacji o nabyciu lub zbyciu wskazanych składników majątkowych.  Inwentaryzacja inwestycji krótkoterminowych

  Proszę o weryfikację wartości posiadanych udziałów, akcji, praw własnościowych zaliczonych do inwestycji krótkoterminowych. Informacje o wartości zaksięgowanych inwestycji krótkoterminowych znajdują się w zestawieniu sald (najczęściej konta: 143, 144, 149).  Inwentaryzacja towarów, zapasów, materiałów, wyrobów gotowych, produkcji w toku.

  Proszę o sporządzenie spisu z natury i wycenę wskazanych składników na ostatni dzień roku obrotowego (31-12-2023). Spis z natury należy dostarczyć do Biura wraz z dokumentami księgowymi za 12-2023 do 05-01-2024.

  Formularz spisu z natury


 • wyceny materiałów i towarów handlowych objętych spisem z natury należy dokonać według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.
 • wyceny półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji należy dokonać według kosztów wytworzenia.

 • Inwentaryzacja należności i udzielonych pożyczek

  Inwentaryzacja powinna się odbyć w drodze potwierdzenia sald. Koszt sporządzenia wezwań do potwierdzenia sald przez nasze Biuro to 75 zł netto za każde 0,5 godz. czasu pracy. W przypadku, gdy jednak nie zdecydują się Państwo na sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald, uprzejmie proszę o przeanalizowanie sald kont rozrachunków z odbiorcami, które można znaleźć w zestawieniu sald (zazwyczaj są to konta: 201, 203, 035, 145). Najczęstszą przyczyną rozbieżności w tym zakresie jest niedostarczenie wszystkich faktur sprzedaży, przyjęcie zapłaty w innej formie niż przelew bankowy (zapłata nieewidencjonowana), błędny opis na przelewie bankowym, nieodnotowana kompensata należoności, zaksięgowanie zapłaty na błędne konto rozrachunkowe.

  Proszę o zgłaszanie wszelkich wątpliwych sald kont rozrachunkowych z odbiorcami, będą one podlegały dalszym wyjaśnieniom. Proszę także o zgłaszanie wszelkich należności, co do których istnieje ryzyko ich odzyskania lub zostały przedawnione. W stosunku do tych należności niezbędne jest utworzenie odpisu aktualizującego lub spisanie ich w koszty.


  Inwentaryzacja zobowiązań

  Proszę o analizę sald kont rozrachunków z dostawcami, rozrachunków publiczno prawnych, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z tytułu pożyczek oraz pozostałych rozrachunków. Informacja dotycząca aktualnego stanu rozrachunków znajduje się w zestawieniu sald (zazwyczaj są to konta: 202, 204, 220, 231, 232, 234, 241, 249). Najczęstszą przyczyną rozbieżności są niedostarczone do zaksięgowania faktury zakupu, nieprawidłowo opisane przelewy, nieudokumentowane zapłaty gotówką, dokonywane płatności ze źródeł innych niż firmowe (zapłaty ze środków prywatnych), nieodnotowane kompensaty.

  Proszę o zgłaszanie wszelkich wątpliwych sald kont rozrachunkowych z dostawcami, będą one podlegały dalszym wyjaśnieniom. Prosze także o identyfikację zobowiązań przedawnioych, które powinny zostać odpisane w przychody i opodatkowane podatkiem dochodowym.


  Inwentaryzacja zobowiązań finansowych

  Proszę o weryfikację wartości otrzymanych kredytów i pożyczek. Informacje dotyczące zaksięgowanych zobowiązań z tego tytułu znajdują się w zestawieniu sald (zazwyczaj są to konta: 138, 139, 261, 262).


  Inwentaryzacja kapitałów własnych

  Proszę o weryfikację wartości kapitału (funduszu) podstawowego, kapitału (funduszu) zapasowego, wartości zysku (straty) z lat ubiegłych. Częstą przyczyną różnic jest: niepoinformowanie Biura o zmianach w kapitale własnym lub zapasowym (podwyższenie kapitału, obniżenie, konwersja zysku na kapitał zapasowy). Informacje o wartości kapitałów znajdują się w zestawieniu sald (zazwyczaj są to konta: 801, 811, 812, 820).


  Uprzejmie informujemy, że sprawozdanie finansowe za 2023 powinno zostać sporządzone w terminie do 31-03-2024. W związku z ograniczeniami czasowymi w tym zakresie ostateczny termin dostarczenia wyników inwentaryzacji do Biura to koniec stycznia 2024r. Niedostarczenie wyników inwentaryzacji będzie interpretowane jako potwierdzenie zgodności zapisów w księgach rachunkowych ze stanem rzeczywistym.

  Jeśli pojawią się pytania związane z inwentaryzacją, informacjami przedstawionymi w zestawieniu sald lub sprawozdaniem rocznym, uprzejmie proszę o kontakt mailowy z naszym Biurem.

  Zestawienie sald w oparciu o które można dokonać analizy, generowane jest po sporządzeniu rozliczenia za każdy miesiąc i publikowane jest w Folderze Firmowym: 02 KSIĘGOWOŚĆ-->SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE lub przesyłane mailem. Do prac inwentaryzacyjnych najlepiej wykorzystać najbardziej aktualne zestawienie sald (za październik, listopad lub grudzień).  Powrót