You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

SPIS Z NATURY 2023


Data publikacji: 14-11-2023

Obowiązek dokonania spisu z natury dotyczy wszystkich podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów (nie dotyczy osób opodatkowanych ryczałtem). Spis należy sporządzić na dzień 31-12-2023r.


Spisem z natury objęte są:

 • TOWARY HANDLOWE: są to towary nabyte w celach dalszej odsprzedaży.
 • MATERIAŁY (SUROWCE) PODSTAWOWE I POMOCNICZE: materiały bezpośrednio służące wytworzeniu produktów i usług.
 • PÓŁWYROBY, PRODUKCJA W TOKU, WYROBY GOTOWE, BRAKI I ODPADY.
 • W spisie nie ujmuje się wyposażenia i środków trwałych. W przypadku braku składników podlegających spisowi sporządza się spis zerowy.


  Wycena spisu z natury

  Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny spisu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.


 • wyceny materiałów i towarów handlowych objętych spisem z natury należy dokonać według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.
 • wyceny półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji należy dokonać według kosztów wytworzenia.


 • Spis z natury należy dostarczyć do Biura wraz z dokumentami księgowymi za 12-2023. Spis z natury koryguje wartość kosztów uzyskania przychodu, w związku z tym ma bezpośredni wpływ na poprawność rozliczenia podatkowego za dany rok.


  Formularz spisu z natury

  Powrót