You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PPK


Data publikacji: 15-02-2021

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiazek ich wprowadzenia dotyczy wszystkich podmiotów zatrudniających pracowników, jest to jednak system dobrowolny i decyzję o uczestnictwie w programie podejmuje zatrudniony. Wysokość składek potrącanych z wynagrodzenia brutto pracownika to 2% (istnieje możliwość zwiększenia kwoty o dobrowolną składkę dodatkową o wartości 2%), wysokość składek odprowadzanych przez pracodawcę to 1,5% (istnieje możliwość powiększenia składki pracodawcy o kolejne 2,5%).

Terminy wprowadzenia PPK

 • Do 23-04-2021 wszystkie podmioty zatrudniające co najmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia (od której odprowadzane są obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) zobowiązane są do podpisania umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK.

 • Do 10-05-2021 podmioty wskazane powyżej powinny podpisać umowę na prowadzenie PPK w imieniu zatrudnionych, co sprowadza się do zgłoszenia zainteresowanych pracowników do PPK.

 • Zwolnieni z obowiązku wdrożenia PPK są mikroprzedsiębiorcy u których wszyscy zatrudnieni złożą oświadczenie o rezygnacji z udziału w PPK. Zwolnienie to obowiązuje do czasu, w którym choć jedna zatrudniona osoba zadeklaruje chęć uczestnictwa w PPK.
  Wzór deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK


  Zgłaszanie zatrudnionych do PPK

 • zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat - zgłaszani obowiązkowo
 • zatrudnieni w wieku od 55 do 70 lat - zgłaszani dobrowolnie na ich wniosek
 • zatrudnieni, którzy ukończyli 70 lat - brak możliwości zgłoszenia
 • osoby nowo zatrudnione (w wieku od 18 do 55 lat) należy zgłaszać do PPK po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął 3 miesiąc zatrudnienia (np.: jeśli trzeci miesiąc minął 20 grudnia to zgłoszenia należy dokonać do 10 stycznia). Zgłoszenia nie dokonuje się, jeśli nowo zatrudniony złoży deklarację o rezygnacji z udziału w PPK.
 • osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK należy zgłosić do programu po upływie 4 lat o ile ponownie nie złożą deklaracji o rezygnacji.

 • Wpłaty do PPK

 • Wpłat dokonuje się od każdej wypłaty wynagrodzeń, która nastąpi po dniu zawarcia umowy na prowadzenie PPK. Jeśli umowę zawarto w dn. 10-05-2021, składki PPK należy naliczyć od każdego wynagrodzenia wypłaconego po tej dacie.
 • Płatność składki PPK powinna nastąpić do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została ona naliczona (podobnie jak w przypadku składek ZUS)
 • Decydujące znaczenie ma termin wypłaty wynagrodzenia, w sytuacji gdy wynagrodzenie za lipiec wypłacane jest do 10-tego sierpnia, składka PPK podlega wpłacie do instytucji finansowej w terminie do 15-tego września

 • Obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem PPK

 • Wybór w porozumieniu z reprezentacją pracowników instytucji finansowej z którą zawarta zostanie umowa na zarządzanie PPK
 • Podpisanie umowy na zarządzanie PPK z wybraną instytucją do 23-04-2021 oraz zgłoszenie do programu zatrudnionych, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa do 10-05-2021
 • Dokonywanie wpłat należnych składek do PPK w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich naliczenia
 • Poinformowanie pracowników, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie ukończyli jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o dobrowolnym przystąpieniu do PPK
 • Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego, informowanie uczestników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK za tych uczestników (chyba że ponownie złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • Poinformowanie uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej (dot. wpłat finansowanych przez pracownika)
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK

 • Rozliczenie składek PPK przez Biuro Rachunkowe

  Zgłaszanie zatrudnionych do programu PPK, naliczanie składek PPK i sporządzanie comiesięcznych raportów do instytucji finansowej jest usługą dodatkową. Koszt sporządzenia rozliczenia to 27 zł netto za każdego zatrudnionego zgłoszonego do PPK. Informację o przystąpieniu do programu PPK należy przekazywać do Biura na adres: l.pluta-popis@7plusplus.pl w terminie do 23-04-2021.


  Więcej informacji na temat PPK

  Powyższe opracowanie nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem PPK. Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie: MOJE PPK  Powrót