You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

INWENTARYZACJA ROCZNA 2019


Data publikacji: 23-12-2019

Obowiązek dokonania spisu z natury dotyczy wszystkich podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Spis należy sporządzić na dzień 31-12-2019r.


Spisem z natury objęte są:

 • Towary handlowe: są to towary nabyte w celach dalszej odsprzedaży.
 • Materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze: materiały bezpośrednio służące wytworzeniu produktów i usług.
 • Półwyroby, produkcja w toku, wyroby gotowe, braki i odpady.
 • W spisie nie ujmuje się wyposażenia i środków trwałych. W przypadku braku składników podlegających spisowi sporządza się spis zerowy.


  Wycena spisu z natury

  Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny spisu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia.


 • wyceny materiałów i towarów handlowych objętych spisem z natury należy dokonać według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.
 • wyceny półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji należy dokonać według kosztów wytworzenia.


 • Spis z natury należy dostarczyć do biura wraz z dokumentami księgowymi za 12-2019. Spis z natury koryguje wartość kosztów uzyskania przychodu, w związku z tym ma bezpośredni wpływ na poprawność rozliczenia podatkowego za dany rok.


  Formularz spisu z natury

  Powrót