You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

JPK 2018


Data publikacji: 25-10-2018

Od 01-01-2018 wszyscy przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT zostaną objęci obowiązkiem comiesięcznego składania do urzędu skarbowego jednolitego pliku kontrolnego w zakresie podatku VAT - JPK_VAT.

Od 01-07-2018 urzędy skarbowe będą miały prawo zażądać od przedsiębiorców przekazania JPK dla pozostałych ewidencji: JPK_FA (faktury sprzedaży), JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_WB (wyciągi bankowe), JPK_MAG (ewidencja magazynowa), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów), JPK_EWP (ewidencja przychodów) w zakresie, w jakim ewidencje te są prowadzone w formie elektronicznej.


JPK_VAT:

Począwszy od rozliczenia za 01-2018 nasze Biuro będzie generowało i przesyłało pliki JPK_VAT. Należy pamiętać, że bez względu na wybraną formę rozliczeń w VAT (rozliczenia miesięczne, rozliczenia kwartalne) istnieje obowiązek comiesięcznego składania JPK_VAT. W tym kontekście przypominamy Państwu o obowiązującym terminie przekazywania dokumentów do księgowania do 5 dnia każdego miesiąca, nawet w przypadku podatników VAT rozliczających się kwartalnie.


Pozostałe struktury JPK:

Sporządzane będą na podstawie żądania urzedu skarbowego w ramach czynności kontrolnych. Dotyczą wyłącznie podatników prowadzących dane ewidencje w formie elektronicznej.

Biuro będzie zobowiązane do wygenerowania plików JPK w zakresie, w jakim wynika to z prowadzonych przez Biuro ewidencji zgodnie z treścią zawartych umów. Oznacza to, że Biuro będzie mogło wygenerować pliki JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa ksiega przychodów i rozchodów) oraz JPK_EWP (ewidencja przychodów) ponieważ będzie posiadało niezbędne do tego dane. Nie będzie jednak możliwe wygenerowanie JPK_FA (faktury sprzedaży) i JPK_MAG (magazyn), jeśli Biuro nie otrzymało zlecenia wykonywania usługi wystawiania faktur i prowadzenia ewidencji magazynowej. W przypadku JPK_WB (wyciągi bankowe) plik powinien być generowany bezpośrednio z systemu bankowego z którego korzysta przedsiębiorca. Należy się upewnić, że posiadane oprogramowanie umożliwia wygenerowanie pozostałych struktur JPK.


Powrót