You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ZMIANY CIT 2018


Data publikacji: 25-12-2017

Od 01-01-2018 wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Niniejsze opracowanie ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich wprowadzanych zmian. Najważniejsze z nich to:


 • wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,

 • nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek,

 • limit zaliczenia do kosztów podatkowych usług niematerialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

 • podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji do 10000 zł.

 • nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł,


 • Nowy podział źródeł dochodów CIT na dochód z zysków kapitałowych i dochód z innych źródeł

  Do tej pory dochód ustalano ze wszystkich źródeł przychodu, od 2018r konieczne będzie rozdzielenie źródeł przychodu na dochody kapitałowe i dochody pozostałe. Nie będzie można rozliczać straty poniesionej źródle w kapitałowym zyskiem osiągniętym z pozostałych źródeł. Przychodami ze źródeł kapitałowych są:


 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych, np.: dywidendy,

 • przychody z tytułu wniesienia do spółki komandytowo akcyjnej (SKA) wkładu niepieniężnego,

 • inne przychody z udziału w osobie prawnej lub spółce SKA, np.: zbycie udziałów, akcji

 • przychody ze zbycia udziałów w spółce jawnej, spółce cywilnej, spółce komandytowej,

 • przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych,

 • przychody z licencji, papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,


 • Nowy limit ograniczający koszty podatkowe z tytułu odsetek

  Do tej pory, ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek dotyczyło wyłącznie transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Obecnie limit obejmie wszystkie umowy pożyczek zawieranych przez wszystkie podmioty (w tym podmioty niepowiązane).

  Od 2018r. podatnicy będą zobowiązani wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa 30% kwoty odpowiadającej nadwyżce przychodów ze wszystkich źródeł pomniejszonej o przychody o charakterze odsetkowym nad sumą kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o wartość zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów finansowania dłużnego nieuwzględnionych w wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
  Oznacza to, że do kosztów podatkowych będzie mogła zostać zaliczona nadwyżka kosztów finansowania dłużnego do wysokości 30% wyniku finansowego podatnika przed uwzględnieniem odsetek, opodatkowania i amortyzacji.


 • Nadwyżka finansowania dłużnego - kwota o jaką poniesione przez podatnika koszty finansowania dłużnego, podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym przewyższają uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym podlegające opodatkowaniu przychody o charakterze odsetkowym.

 • Koszty finansowania dłużnego - koszty związane z uzyskaniem od innych podmiotów środków finansowych, w szczególności: odsetki, opłaty, prowizje, premie, część odsetkowa raty leasingowej, kary i opłaty za opóźnienia w zapłacie zobowiązań, koszty zabezpieczenia zobowiązań.

 • Przychody o charakterze odsetkowym - przychody z tytułu odsetek oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego.

 • Wzór na obliczenie nadwyżki tzw. podatkowy EBITDA:.

 • (przychody podatkowe - przychody odsetkowe) - (koszty podatkowe - amortyzacja - koszty finansowania dłużnego).

 • Powyższych zasad nie stosuje się jeśli nadwyżka kosztów finansowania dłużnego (podatkowy EBITDA) nie przekracza w danym roku podatkowym kwoty 3000000 zł (limit proporcjonalny 250 tyś za każdy rozpoczęty miesiąc w roku podatkowym). Ponadto, koszty finansowania dłużnego wyłączone w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych w następnych 5 latach podatkowych, przy uwzględnieniu przytoczonych powyżej limitów.  Limit kosztów usług niematerialnych i prawnych

  Dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi podatkowo lub transakcji z podmiotami których siedziba bądź zarząd znajdują się w tzw. rajach podatkowych, jeżeli wydatki przekroczą limit:


 • 5% nadwyżki podatkowego EBITDA: 5% x (przychody podatkowe - przychody odsetkowe) - (koszty podatkowe - amortyzacja - koszty finansowania dłużnego)

 • Powyższy limit dotyczy łącznie wszystkich kosztów usług w roku podatkowym od wszystkich podmiotów powiązanych.


  Powyższe zasady mają zastosowanie do następujących kosztów:


 • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,

 • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości takich jak: autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw ochronnych określonych w Prawie własności przemysłowej, know-how,

 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika wierzytelności z tytułu pożyczek innych niż udzielone przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 • Limit nie ma zastosowania do:


 • usług, opłat i należności zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z wytworzeniem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi,

 • kosztów refakturowanych przez podatnika na inne podmioty,

 • kosztów nie przekraczających w ciągu roku wartości 3000000zł (limitem objęta jest tylko nadwyżka kosztów ponad wartość 3 mln zł.)

 • WAŻNE: W kontekście przedstawionych zmian konieczne będzie informowanie Biura o transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami działającymi w rajach podatkowych, których przedmiotem jest nabycie wyszczególnionych powyżej usług. Informujemy, że Biuro nie ma możliwości zidentyfikowania wszystkich transakcji tego typu i musi opierać się na informacjach uzyskanych od Państwa.  Podwyższenie progu jednorazowej amortyzacji do 10000 zł

  Składniki majątku o wartości do 10000 zł będą mogły być zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów i nie będą musiały podlegać amortyzacji. Ponadto, wydatki na modernizację środka trwałego nie będą stanowiły jego ulepszenia jeśli w roku podatkowym nie przekroczą wartości 10000 zł.


  WAŻNE: Zgodnie z treścią podpisanych umów, Biuro zobowiązane jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych dla składników majątku o wartości nie niższej niż 3500 zł. W związku z tym, składniki majątkowe o wartości od 3500 zł do 10000 zł nadal będą zaliczane do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z tą różnicą że będą podlegać jednorazowej amortyzacji.  Nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł

  Nowym podatkiem objęty zostanie przychód z tytułu środka trwałego położonego na terytorium RP, którego wartość początkowa przekracza 10 mln zł. Dotyczy to:


 • budynków handlowo-usługowych takich jak centra handlowe, domy towarowe, samodzielny sklep i butik, pozostałe budynki handlowo usługowe,

 • budynków biurowych.

 • Podatek nie będzie pobierany od środków trwałych, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz od środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.


  Podstawą opodatkowania jest przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalany na pierwszy dzień każdego miesiąca wynikającej z prowadzonej ewidencji pomniejszonej o kwotę 10 mln zł. Wysokość podatku to 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

  Powrót