You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

PPK autozapis 2023


Data publikacji: 30-01-2023

Od 01-03-2023 tracą ważność wszystkie złożone przez pracowników deklaracje o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. W związku z tym pracodawcy mają obowiązek:


 • Do 28-02-2023 poinformowania w formie pisemnej każdego niezgłoszonego do PPK pracownika w wieku od 18 do 55 lat o autozapisie, który będzie miał miejsce w 2023.
 • Zgłoszenia do PPK każdej zatrudnionej osoby w wieku od 18 do 55 lat, która nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji. Deklaracje te mogą być składane począwszy od 01-03-2023.

 • Zwolnieni z obowiązku wdrożenia PPK są mikroprzedsiębiorcy u których wszyscy zatrudnieni złożą oświadczenie o rezygnacji z udziału w PPK. Zwolnienie to obowiązuje do czasu, w którym choć jedna zatrudniona osoba zadeklaruje chęć uczestnictwa w PPK lub do kolejnego zapisu, który będzie miał miejsce w 2027r.
  Informacja o autozapisie do PPK

  Wzór deklaracji o rezygnacji z udziału w PPK


  Zgłaszanie zatrudnionych do PPK

 • zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat - zgłaszani obowiązkowo
 • zatrudnieni w wieku od 55 do 70 lat - zgłaszani dobrowolnie na ich wniosek
 • zatrudnieni, którzy ukończyli 70 lat - brak możliwości zgłoszenia
 • osoby nowo zatrudnione (w wieku od 18 do 55 lat) należy zgłaszać do PPK po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynął 3 miesiąc zatrudnienia (np.: jeśli trzeci miesiąc minął 20 grudnia to zgłoszenia należy dokonać do 10 stycznia). Zgłoszenia nie dokonuje się, jeśli nowo zatrudniony złoży deklarację o rezygnacji z udziału w PPK.
 • osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa w PPK należy zgłosić do programu po upływie 4 lat o ile ponownie nie złożą deklaracji o rezygnacji.

 • Wpłaty do PPK

 • Wpłat dokonuje się od każdej wypłaty wynagrodzeń, która nastąpi po dniu zawarcia umowy na prowadzenie PPK.
 • Płatność składki PPK powinna nastąpić do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została ona naliczona (podobnie jak w przypadku składek ZUS)
 • Decydujące znaczenie ma termin wypłaty wynagrodzenia, w sytuacji gdy wynagrodzenie za lipiec wypłacane jest do 10-tego sierpnia, składka PPK podlega wpłacie do instytucji finansowej w terminie do 15-tego września

 • Obowiązki pracodawcy związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem PPK

 • Wybór w porozumieniu z reprezentacją pracowników instytucji finansowej z którą zawarta zostanie umowa na zarządzanie PPK
 • Podpisanie umowy na zarządzanie PPK z wybraną instytucją oraz zgłoszenie do programu zatrudnionych, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z uczestnictwa
 • Dokonywanie wpłat należnych składek do PPK w terminie do 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu ich naliczenia
 • Poinformowanie pracowników, którzy ukończyli 55. rok życia, a nie ukończyli jeszcze 70 lat, że mogą złożyć wniosek o dobrowolnym przystąpieniu do PPK
 • Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego, informowanie uczestników, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, o ponownym dokonywaniu wpłat do PPK za tych uczestników (chyba że ponownie złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • Poinformowanie uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej (dot. wpłat finansowanych przez pracownika)
 • Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK

 • Więcej informacji na temat PPK

  Powyższe opracowanie nie wyczerpuje wszystkich aspektów związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem PPK. Więcej informacji na ten temat znajda Państwo na stronie: MOJE PPK  Powrót