You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POLSKI ŁAD


Data publikacji: 22-11-2021
Data aktualizacji: 03-01-2022

Prosimy o zapoznanie się z najważniejszymi zmianami wprowadzonymi przez ustawę Polski Ład. Opracowanie obejmuje wybrane zagadnienia, szczegółowe informacje znajdą Pańtswo bezpośrednio w ustawie. Informacje zawarte w opracowaniu przedstawiają nasz stan wiedzy na dzień dzisiejszy i będą sukcesywnie aktualizowane wraz z pojawianiem się nowych wyjaśnień i interpretacji. Prosimy więc o dalsze śledzenie tematu.


1. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Data wejścia w życie: 01-01-2022

Zmiany dotyczą:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym, z ulgą na start) dalej "JDG", wspólników spółek cywilnych, osoby współpracujące
 • wspólników jednoosobowych spółek z o.o.
 • wspólników spółek jawnych, partnerskich, komandytowych
 • wspólników prostych spółek akcyjnych, jeżeli przedmiotem ich wkładu jest świadczenie pracy lub usług
 • Wysokość składki uzależniona jest od wybranej formy prowadzenia działalności oraz formy opodatkowania. Składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od podatku.


  Opodatkowani według skali, podatek liniowy 19% - JDG, wspólnicy spółki cywilnej, partnerskiej, jawnej

 • Wysokość składki dla osób opodatkowanych według skali: 9%
 • Wysokość składki dla osób opodatkowanych podatkiem liniowym; 4,9%
 • Podstawą naliczenia składki jest dochód za miesiąc poprzedni (przychód - koszty uzyskania przychodu - składki na ub. społeczne). W sytuacji gdy dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę podstawą jest minimalne wynagrodzenie. Dochodu nie pomniejsza się o straty podatkowe i ulgi.
 • Składka naliczana jest za każdy miesiąc, w terminie do 20 dnia miesiąca następnego. Składka za luty 2022: obliczana na podstawie dochodu uzyskanego w styczniu 2022 płatna w terminie do 20-tego marca 2022. Podatnicy wpłacający zaliczki na PIT kwartalnie lub w formie uproszczonej, będą musieli ustalać miesięczny dochód na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej.
 • Nowy obowiązek składania do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych.
 • Po zakończeniu roku ustalana jest ostateczna wysokość składki zdrowotnej należnej za dany rok składkowy. Różnica podlega wpłacie do ZUS lub jest zwracana na podstawie złożonego wniosku o zwrot. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez platformę ZUS PUE w terminie do końca maja każdego roku. Uwaga, wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane..
 • Składka zdrowotna za styczeń 2022 naliczana jest na dotychczasowych zasadach, nowe zasady obejmą składki naliczane począwszy od lutego 2022.
 • Jeśli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną działalność (np.: JDG + spółka cywilna) podstawą naliczenia składki zdrowotnej jest suma dochodów z każdej działalności nie niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 • Opodatkowani ryczałtem - JDG, wspólnicy spółki cywilnej, partnerskiej, jawnej

 • Wysokość składki: 9%
 • Podstawą naliczenia składki jest:
  - dla przychodów (narastająco od początku roku), które nie przekroczyły 60 tyś. zł ---> 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, (składka zdrowotna w 2022 wyniesie: 324 zł).
  - dla przychodów (narastająco od początku roku), które przekroczyły 60 tyś. zł i nie przekroczyły 300 tyś. zł ---> 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, (składka zdrowotna w 2022 wyniesie: 540 zł).
  - dla przychodów (narastająco od początku roku), które przekroczyły 300 tyś. zł ---> 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (składka zdrowotna w 2022 wyniesie: 972 zł).
 • Składka naliczana jest za każdy miesiąc, w terminie do 20 dnia miesiąca następnego. Składka za luty 2022: obliczna na podstawie dochodu uzyskanego w styczniu 2022 płatna w terminie do 20-tego marca 2022. Podatnicy wpłacający zaliczki na PIT kwartalnie lub w formie uproszczonej, będą musieli ustalać miesięczny dochód na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej.
 • Nowy obowiązek składania do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych.
 • Po zakończeniu roku ustalana jest ostateczna wysokość składki zdrowotnej należnej za dany rok składkowy. Różnica podlega wpłacie do ZUS lub jest zwracana na podstawie złożonego wniosku o zwrot. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej przez platformę ZUS PUE w terminie do końca maja każdego roku. Uwaga, wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane..
 • Nowe zasady obejmą składki naliczane począwszy od stycznia 2022.
 • Jeśli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną działalność (np.: JDG + spółka cywilna) podstawą przy określaniu wysokości składki zdrowotnej jest suma przychodów z każdej działalności.

 • Wspólnicy spółki komandytowej, prostej spółki akcyjnej i jednoosobowej sp. z o.o.

 • Wysokość składki: 9%
 • Podstawą naliczenia składki jest 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
 • Składka naliczana jest za każdy miesiąc, w terminie do 20 dnia miesiąca następnego. Składka za luty 2022: obliczana na podstawie dochodu uzyskanego w styczniu 2022 płatna w terminie do 20-tego marca 2022. Podatnicy wpłacający zaliczki na PIT kwartalnie lub w formie uproszczonej, będą musieli ustalać miesięczny dochód na potrzeby obliczenia składki zdrowotnej.
 • Nowy obowiązek składania do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych.
 • Nowe zasady obejmą składki naliczane począwszy od stycznia 2022.
 • Jeśli ubezpieczony jest wspólnikiem więcej niż jednej spółki (np.: kilka spółek komandytowych) składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana jest odrębnie dla każdej z nich.

 • Objęcie obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej osób otrzymujących wynagrodzenie na podstawie powołania

  Dotyczy głównie członków zarządu powołanych do pełnienia funkcji na podstawie uchwały wspólników i pobierających z tego tytułu wynagrodzenie. Obowiązek ubezpieczeniowy powstaje z dniem powołania i wygasa z dniem odwołania. Zgłoszenia do ubezpieczenia oraz rozliczenia bieżących składek dokonuje wypłacający wynagrodzenie. Podstawą naliczenia składki zdrowotnej jest wypłacone wynagrodzenie.


  2. PIT

  Data wejścia w życie: 01-01-2022

  PIT zasady ogólne - nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku

  Nowa skala podatkowa po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (30 tyś. zł rocznie):

 • dochody do 120 tyś. zł - podatek 17% - kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł,
 • dochody powyżej 120 tyś. zł - podatek 15300 + 32% nadwyżki ponad kwotę 120 tyś. zł.

 • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Bez względu na wybraną formę opodatkowania (ryczałt, zasady ogólne, podatek liniowy) brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Powoduje to realny wzrost obciążeń podatkowo - składkowych.


  Ulga dla klasy średniej

  Ulga dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę i osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali.


  Kwotę ulgi wylicza się według wzoru:

 • (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł
 • (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
 • - w którym A oznacza sumę uzyskanych w roku podatkowym przychodów ze stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności.

  W przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą ulga przysługuje już na etapie wyliczania miesięcznych / kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.


  W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, miesięczny dochód ze stosunku pracy pomniejszany jest o kwotę ulgi zgodnie ze wzorem:

 • (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,
 • (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł
 • - w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody stosunku pracy.

  W przypadku pracowników ulga stosowana jest domyślnie. Jeśli pracownik złoży pisemny wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi, pracodawca zatrzymuje stosowanie ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu w którym otrzymał wniosek. Wniosek składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.


  Przychód pracownika z tytułu prywatnego użytkowania samochodu służbowego

  Wartość przychodu została uzależniona od mocy silnika pojazdu (wcześniej była to pojemność silnika).

  Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

 • 250 zł miesięcznie – dla samochodów: o mocy silnika do 60 kW i pojazdów elektrycznych,
 • 400 zł miesięcznie – dla pozostałych samochodów

 • Sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu operacyjnego

  Jeśli składnik majątkowy (np.: samochód) był wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie leasingu operacyjnego, jego sprzedaż (po wykupie) będzie rodzić przychód w źródle działalność gospodarcza. Dotyczy to także sytuacji gdy składnik ten po wykupie nie zostanie wykorzystany w działalności gospodarczej a jego sprzedaż nastąpi przed upływem 6 lat licząc od końca miesiąca w którym został wycofany z działalności z działalności.

  Przepis dotyczy składników majątkowych nabytych po 31-12-2021. Jeśli np.: samochód zostanie wykupiony jeszcze w 2021 jego sprzedaż będzie mogła się odbyć na dotychczasowych zasadach, nawet jeśli nastąpi po wskazanej dacie.


  Najem prywatny opodatkowany wyłącznie ryczałtem

  Począwszy od 2023 najem prywatny będzie opodatkowany wyłącznie ryczałtem 8,5% lub 12,5% (dla przychodów ponad 100 tyś. zł). Dotychczasowa możliwość rozliczania najmu prywatnego na zasadach ogólnych, gdzie podstawą opodatkowania jest dochód (przychody - koszty) zostanie zlikwidowana.


  Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

  Od 2022 wyłączona zostanie możliwość amortyzowania nieruchomości mieszkalnych, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieruchomości nabytych przed 01-01-2022 amortyzację będzie można kontynuować do końca 2022. Zakaz dotyczy wszystkich podatników, zarówno podatku PIT jak i CIT.


  Zasady ustalania wartości początkowej składników majątku używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych

  Za wartość początkową środka trwałego używanego przez podatnika przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych uważana będzie cena nabycia nie wyższa jednak od wartości rynkowej (do tej pory była to tylko cena nabycia).


  Zwolnienie podatkowe dla osób wychowujących co najmniej 4 dzieci

  Zwolnienie dotyczy osób osiągających przychody ze stosunku o pracę, umów zleceń oraz działalności gospodarczej (bez względu na wybraną formę opodatkowania) wychowujących co najmniej 4 dzieci. Wartość przychodów zwolnionych nie może przekroczyć kwoty: 85528 zł. Zwolnienie można stosować wraz z ulgą na dzieci.

  W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów zlecenie istnieje możliwość zastosowania zwolnienia przy wyliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek, pod warunkiem, że pracownik złoży pracodawcy pisemne oświadczenie.


  Zmiany w ryczałcie

 • stawka 17% dla wolnych zawodów - zmiana definicji wolnego zawodu: za wolny zawód uważani będą: tłumacze, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, biegli rewidenci, księgowi, agenci ubezpieczeniowi, agenci oferujący ubezpieczenia uzupełniające, brokerzy reasekuracyjni, brokerzy ubezpieczeniowi, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, maklerzy papierów wartościowych, doradcy inwestycyjni, agenci firm inwestycyjnych, rzecznicy patentowi o ile nie zatrudniają innych osób do wykonywania czynności związanych z istotą ich zawodu,
 • nowa stawka 14% - dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1),
 • nowa stawka 12% - dla przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: – pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line; oraz przychodów związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1),

 • Zmiana formy opodatkowania w 2022

  Wylicz najkorzystniejszą dla Ciebie formę opodatkowania w 2022, skorzystaj z opracowanego przez nas Kalkulatora Polskiego Ładu:

  POBIERZ KALKULATOR (plik w formacie excel)

  Najczęściej rozważaną decyzją będzie zmiana formy opodatkowania na ryczałt. W przypadku ryczałtu opodatkowaniu podlega przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Forma ta jest więc korzystna dla tych podatników którzy mają niskie koszty prowadzenia działalności.
  Stawka ryczałtu uzależniona jest od rodzaju wykonywanych czynności. Przy określaniu właściwej stawki ryczałtu niezbędne będzie ustalenie:

  1. Rodzaju wykonywanej usługi według kodu PKWiU 2015: ---> Klasyfikacja PKWiU 2015

  2. Stawki ryczałtu na podstawie art. 12 ustawy --- > Ustawa o ryczałcie: art. 12.

  Nasze Biuro nie odpowiada za prawidłowe określenie stawki PKWiU świadczonej usługi. W przypadku wątpliwości dotyczących kodu PKWiU proszę o skontaktowanie się z GUS: Wniosek o nadanie symbolu klasyfikacyjnego.

  Procedura zmiany formy opodatkowania na ryczałt:

 • Złożenie do CEIDG aktualizacji formularza CEIDG-1 w którym jako formę opodatkowania należy zaznaczyć: "ryczałt od przychodów ewidencjonowanych". Alternatywą jest złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu na 2022: Wybór formy opodatkowania
 • Termin zgłoszenia zmiany to 20-ty dzień miesiąca następujący po miesiącu w którym uzyskano pierwszy przychód w roku podatkowym.
 • Poinformowanie Biura Rachunkowego o dokonanej zmianie.

 • Pamiętaj, że wybierając ryczałt nadal możesz odliczać podatek VAT od faktur zakupowych, pomimo, że nie będą one uwzględniane przy wyliczaniu podatku dochodowego.


  3. CIT

  Data wejścia w życie: 01-01-2022

  Zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego

  Nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu koszty finansowania dłużnego (no: odsetki od kredytów i pożyczek, część odsetkowa raty leasingowej, prowizje) w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa:


 • kwotę 3 mln zł, albo
 • kwotę obliczoną według wzoru: [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%
 • gdzie:
  P– zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
  Po – przychody o charakterze odsetkowym,
  K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z niniejszego ustępu,
  Am – odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,
  Am – odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,
  Kfd – zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z niniejszego ustępu.

  Zmiana powoduje, że nie będzie można korzystać z obu limitów jednocześnie, zastosowanie znajdzie tylko jeden z nich albo limit 3 mln. albo limit wyliczany na podstawie wzoru (w domyśle ten który okaże się wyższy).

  Ponad to, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego uzyskanych od podmiotu powiązanego, w części, w jakiej zostały one przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio na transakcje kapitałowe, w szczególności:

 • nabycie lub objęcie udziałów (akcji),
 • nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
 • wniesienie dopłat,
 • podwyższenie kapitału zakładowego lub
 • wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia;

 • Ukryta dywidenda

  Data wejścia w życie tej zmiany: 01-01-2023


  Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

  Koszty stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

 • wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub
 • racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany z podatnikiem, lub
 • koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika
 • Przepisów nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym kosztów stanowiących ukrytą dywidendę jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości.


  Minimalny podatek dochodowy

  Nowy podatek dotyczy spółek oraz grup kapitałowych, które wykazują stratę lub których rentowność podatkowa nie przekracza 1%.

  Podatek obejmie podmioty, które w roku podatkowym:

 • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%
 • Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:

 • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych,
 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:
  - cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz
  - podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa powyżej, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 1%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.

 • Stawka minimalnego podatku to 10%. Podatek liczony będzie od podstawy stanowiącej sumę następujących kwot:

  4 % wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych)
  +
  poniesione na rzecz podmiotów powiązanych „nadmierne” koszty finansowania dłużnego w części przewyższającej 30 proc. podatkowej EBITDA (koszty finansowania dłużnego wyłączone z kosztów uzyskania przychodów)
  +
  poniesione na rzecz podmiotów powiązanych koszty nabycia usług niematerialnych i opłat licencyjnych, jeśli ich wartość przekroczy 3 mln zł oraz 5 % podatkowej EBITDA
  +
  kwota odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim powoduje zwiększenie zysku brutto albo zmniejszenie straty brutto

  Minimalny podatek dochodowy nie dotyczy następujących podatników:

 • w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym,
 • będących przedsiębiorstwami finansowymi,
 • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
 • jeżeli w roku podatkowym większość uzyskanych przez nich przychodów innych niż z zysków kapitałowych zostało osiągniętych w związku z:
  a) eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych,
  b) wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach
 • wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli: a) rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz
  b) obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest większy niż 1%
 • rozliczających się na zasadach CIT-u estońskiego.

 • Podatek będzie podlegał wpłacie do urzędu skarbowego w terminie do końca 3 miesiąca następnego roku (w terminie płatności podatku CIT). Kwotę podatku minimalnego pomniejsza się o kwotę należnego podatku CIT za ten rok. Kwotę zapłaconego podatku minimalnego można odliczyć od podatku CIT w kolejnych następujących po sobie 3 latach podatkowych.


  Zmiany w estońskim CIT

  Najważniejsze zmiany to:

 • likwidacja obowiązku ponoszenia wydatków inwestycyjnych,
 • likwidacja limitu 100 mln zł jako warunku uprawniającego do zastosowania estońskiego CIT,
 • rozszerzenie podmiotów uprawnionych do rozliczania się estońskim CIT o proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne.
 • obniżenie stawki podatku do 10% dla małego podatnika i 20% dla podatników innych niż mali.
 • możliwość rozpoczęcia rozliczania się estońskim CIT w trakcie roku.

 • Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych w CIT

  Analogicznie jak w przypadku podatników PIT, podatnicy CIT utracą możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości mieszkalnych.

 • Nieruchomości mieszkalne nabyte lub wytworzone przed 01-01-2022 ---> zakaz amortyzacji od 1 stycznia 2023.
 • Nieruchomości mieszkalne nabyte lub wytworzone po 31-12-2021 ---> zakaz amortyzacji obowiązuje od 1 stycznia 2022.
 • Zakaz amortyzacji obejmuje:

 • budynki mieszkalne,
 • lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość,
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

 • 4. POZOSTAŁE ZMIANY

  Data wejścia w życie: 01-01-2022

  Ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych

  ---> Definicja spółki nieruchomościowej

  W przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji (nieruchomości) nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Oznacza to że wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych nie będzie mogła przewyższyć wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych dla celów bilansowych.

  Obecnie nie są znane skutki zmiany w przypadku spółek nieruchomościowych które zaliczyły nieruchomości do aktywów inwestycyjnych, które nie podlegają amortyzacji bilansowej. Wydaje się, że takie spółki utracą prawo do amortyzacji podatkowej takich nieruchomości.


  Wprowadzenie limitu płatności gotówkowych od konsumentów

  Data wejścia w życie tej zmiany: 01-01-2023


  Konsument (osoba nieprowadząca działalności gospodarczej) jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

  Sankcjami za naruszenie przepisu obciążony zostanie przyjmujący płatność. W przypadku przyjęcia płatności w formie gotówkowej (bez pośrednictwa rachunku bankowego) podmiot przyjmujący płatność będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego z tego tytułu (kwota otrzymanej płatności będzie dodatkowo opodatkowana).


  Obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami

  Data wejścia w życie tej zmiany: 01-01-2023


  Limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami zostaje obniżony z dotychczasowych 15000 zł do 8000 zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej (według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

  W przypadku naruszenia tego przepisu podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tej części kosztu, która została opłacona w inny sposób niż za pośrednictwem rachunku płatniczego (gotówką).


  Obowiązek posiadania terminala płatniczego i jego integracji z kasą fiskalną online

  Od 2022 przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana przy użyciu terminala płatniczego. Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które nie mają obowiązku prowadzenia sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych. Niezastosowanie się do tego przepisu skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku VAT w terminie 25 dni (terminie przyspieszonym) oraz brak możliwości kwartalnego rozliczania VAT i stosowania metody kasowej.

  Od 01-07-2022 przedsiębiorca, który prowadzi sprzedaż przy zastosowaniu kasy fiskalnej online jest zobowiązany do zintegrowania z nią terminala płatniczego. Obowiązek integracji nie dotyczy tradycyjnych kas fiskalnych (kas bez możliwości przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas). Przewidziana kara za brak integracji terminala z kasą fiskalną online to 5000 zł.

  Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku ulgę na zakup terminala płatniczego oraz na wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych (opłaty za najem terminala i jego użytkowanie) w roku w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala i w roku następnym. Kwota ulgi nie może przekroczyć:

 • 2500 zł w roku podatkowym, jeśli podatnik jest zwolniony z obowiązku stosowania kas fiskalnych,
 • 1000 zł w roku podatkowym, dla pozostałych podatników,
 • 200% wydatków nie więcej niż 2000 zł w roku podatkowym dla małych podatników, jeśli uzyskają prawo do otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni od upływu terminu do złożenia rozliczenia (będą spełnione warunki z art. 87 ust. 6d–6l ustawy o VAT, choć zwrot nie musi nawet wystąpić) przez co najmniej 7 miesięcy albo co najmniej 2 kwartały – w zależności od rodzaju składanych deklaracji.
 • W przypadku podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego kwotę ulgi odlicza się od przychodu.


  Brak konieczności składania czynnego żalu w wyniku korekty pliku jpk_v7

  Od 2022 nie będzie już potrzeby składania czynnego żalu w związku z wysyłką korekty pliku jpk_vat7. Złożenie korekty pliku jpk_v7 będzie wyłączone z odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
  Powrót